Kaatsheuvel

Verzameld nieuws uit Kaatsheuvel Disclaimer: Teksten en/of foto's van deze weblog mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, of op welke andere wijze. Nederlandse Vereniging voor Journalisten 13641

zaterdag, december 15, 2012

Uitstel twee maanden koopzondagen

KAATSHEUVEL – De kleine zelfstandi­ge winkeliers en de supermarkten in Kaatsheuvel hebben tot 1 maart de tijd om op één lijn te komen over de uitbreiding van het aantal koopzondagen. Een meerderheid van de Loonse gemeenteraad be­sloot gisteravond tot een forse ver­ruiming van de zondagopenstel­ling. Maar de nieuwe regeling gaat niet al 1 januari in, maar pas per 1 maart. De hoop is dat over twee maanden de ondernemers het in grote lijnen wel eens zijn over de koopzondagen. „Ik verwacht dat ze er samen uitkomen”, stelde wet­houder Henk van Komen (Ge­meentebelangen). „Die wil is er.”

Toch toonde de groep kleine zelf­standige winkeliers zich gister­avond zeer teleurgesteld over het besluit van de raad. „Als het over­leg tot niets leidt, kunnen de super­markten na 1 maart gewoon elke zondag open, zoals zij graag wil­len”, aldus de bezorgde onderne­mers. „Dat is geen eerlijke onder­handelingspositie.” De kleine win­keliers vrezen veel omzet te verlie­zen als de supermarkten zeven da­gen per week open zijn.

Burgemeester en wethouders zijn voor een algehele zondagopenstel­ling in de gemeente. Daarbij is geko­zen voor het Bredase Model. Per branche of gebied maken de onder­nemers zelf afspraken over het aan­tal koopzondagen. De vijf super­markten in Kaatsheuvel waren er snel uit. Ze willen graag elke zon­dag open kunnen. Dit leidt tot fel verzet van de kleine winkeliers. Zij riepen op om het besluit uit te stel­len, zodat gewerkt kan worden aan een plan, waarin álle ondernemers zich kunnen vinden.

De meeste raadsfracties zijn voor een ruimere zondagopenstelling. Maar de politiek wilde toch ook re­kening houden met alle ophef dierond de plannen is ontstaan. „Er is gebleken dat een aantal winkeliers onvoldoende op de hoogte was van de consequenties van de nieuwe winkeltijdenverordening”, aldus Ad van Laarhoven (Gemeentebelan­gen). Zijn partij kwam daarom met het amendement om nu wel met een algehele zondagopenstelling in te stemmen, maar deze pas 1 maart in te voeren. „Het is nu aan de on­dernemers om in deze twee maan­den tijd meer tot elkaar te komen. Die kansen zien we.” Lijst Loon op Zand en VVD steunden dit voor­stel.

Coalitiepartij Pro3 en oppositiepar­tij CDA stemden tegen. Zij wilden niet nu al besluiten over de koop­zondagen, maar pas ná verder over­leg tussen de ondernemers. „Ieder­een begint dan in dezelfde positie aan de gesprekken en niemand staat op achterstand”, aldus Peter Flohr. Maar een meerderheid van de raad wilde niet wachten.

door Michel Koster KAATSHEUVEL – De verenigingen in de gemeente Loon op Zand moe­ten niet te lang in onzekerheid ver­keren over hun toekomst. De ge­meente willen in januari verder met partijen in gesprek over de dreigende bezuinigingen op sport en welzijn. Veel verenigingen en instellingen maken zich nog zor­gen over de bezuinigingsplannen van de gemeente.

Volgens wethouder Henk van Ko­men (Gemeentebelangen) wordt gekozen voor een zorgvuldige pro­cedure. „Maar we moeten wel rap aan de slag.” Rond de zomer moet in grote lijnen duidelijk zijn welke kant het met de subsidies op gaat.

Volgend jaar verandert er voor de meeste verenigingen en instellin­gen nog niets. Maar vanaf 2014 worden veel subsidies in enkele ja­renhelemaal afgebouwd. Dit plan leidde eerder tot een golf van pro­test en acties van bezorgde en bo­ze verenigingen. In 2013 wordt ge­keken in hoeverre de bezuinigin­gen haalbaar zijn en wat precies de knelpunten zijn.
Een bijkomend probleem is dat bij veel verenigingen de sponsorin­komsten teruglopen. Bedrijven blij­ken in deze economisch moeilijketijd vaak wat minder gul.

„Maar dit probleem zal bij de ene vereniging weer wat groter zijn dan bij de ander. Daar kijken we ook naar,” aldus Van Komen.

Volgens de wethouder is goede communicatie belangrijk om be­grip te kweken voor de bezuinigin­gen. Toch houdt de gemeente wel rekening met juridische procedu­res. Enkele verenigingen hebben al aangegeven zeker bezwaar in te stellen tegen de bezuinigingen

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home