Kaatsheuvel

Verzameld nieuws uit Kaatsheuvel Disclaimer: Teksten en/of foto's van deze weblog mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, of op welke andere wijze. Nederlandse Vereniging voor Journalisten 13641

vrijdag, maart 24, 2017

Onderwerp: Stand van zaken locatiekeuze nieuwbouw school Kaatsheuvel

Geachte leden van de raad,

Bij deze informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot de locatiekeuze voor de nieuw
te bouwen basisschool van stichting Leerrijk! Deze school zal een samenvoeging zijn van de
Theresia- en Klimopschool. Zoals u weet is er in het kader van geprognosticeerde krimp gekozen
voor een evenwichtige verdeling van de scholen in de kern Kaatsheuvel, op basis van het
kwadrantmodel.

Locatieonderzoek op basis van criteria raad
Het college heeft, na het afvallen van locatie Vossenberg, drie locaties laten onderzoeken: de
huidige Klimop-locatie, de locatie Westkant Noordzijde en de locatie Westkant Zuidzijde. Dit
onderzoek bestond uit een massatudie (locatieonderzoek) door een architectenbureau; een
planologisch-juridische afweging; gesprekken met Leerrijkl, wethouders en ambtenaren van diverse
afdelingen en tenslotte een advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Basis voor het onderzoek waren de zes door de raad in 2015 aangegeven criteria: Spreiding (hoe liggen scholen in kwadrantenmodel?), Ruimteliik (past de school op de locatie?), Financieel , Toekomstbestendig, ftexibel, Functiecombinatie (o.a. kinderopvang) en Ðraagvlak omgeving.

Rolvan de gemeenteraad
Gedurende de looptijd van het traject wordt de raad periodiek geÏnformeerd over de voortgang,
bijvoorbeeld door middel van een Raadsinformatiebrief. Het college is gemandateerd om binnen de
door de raad vastgestelde kaders alle besluiten te nemen die nodig zijn voor een zorgvuldige
uitvoering, met uitzondering van vaststelling bestemmingsplan.

Voorkeurslocatie
Van de drie onderzochte locaties lijkt Westkant Zuidzijde (President Kennedyplein 2) de meest
geschikte optie.

Dit voormalig schoolgebouw wordt in zijn totaliteit gesloopt om plaats te maken voor de
nieuwbouwschool. De nieuwe school wordt een lang smal gebouw gezien de bouwkavel.
Het gebouw en zijn gebruikers kunnen genieten van de ligging aan het President Kennedyplein. De
speelterreinen aan de oostzijde krijgen een natuurlijke uitloop richting park. Alleen aan de westzijde
staan woningen die echter akoestisch weinig zullen merken van de speelterreinen. Aan noord- en
zuidzijde van het gebouw kunnen entrees ontstaan aan de Beethovenstraat en de Schubertstraat.
De drie bestaande parkeerplaatsen kunnen gebruikt worden voor deze school. Daardoor verspreidt
het verkeer zich over twee straten. Ook vanuit het oogpunt educatie is deze locatie het meest
aantrekkelijk. De leerlingen kunnen gebruik maken van het aansluitende park aan de overzijde van
het fietspad waarbij de buitenruimte (park) betrokken kan worden in het onderwijs.
Aan pak Vossen bergselaan

De Vossenbergselaan zal heringericht worden in 2018 volgens planning in het kader van de
waterhuishouding (aanleg nieuwe riolering). De twee locatíes Westkant kunnen dan gelijk
heringericht worden ('werk met werk maken') in het kader van kiss- en ride zones, parkeren en een
goede verkeersdoorstroming tijdens de uitvoering eind 2018 en geheel 201g.
Bekeken kan dan ook worden of het mogelijk is dat de school op de locatie Westkant Zuid een
gedeelte het park in geschoven wordt zodat omwonenden geen overlast zullen ervaren. De
mogelijkheid bestaat dat het schoolplein aan het park grenst zodat er aan de voorzijde/ achterzijde
en zijkant geen eventuele geluidsoverlast van spelende kinderen ontstaat. Men heeft de
mogelijkheid om aanpassingen te doen alvorens de hele straat aangepakt wordt. De omwonenden worden betrokken bij de planvorming. Specifieke wensen worden in beeld gebracht. Vervolgens wordt bekeken om zoveel mogelijk aan die wensen te voldoen. Naar onze verwachting zal dit tot een kwaliteitsverbetering voor de buurt leiden.

communicatie
Er wordt in samenwerking met het cluster communicatie een plan opgesteld om in gesprek te gaan
en te blijven met de buurt, raad en andere stakeholders. Als eerste gelegenheid is dit de geplande
opiniërende avond op 13 april2O17. Tijdens deze avond komt aan het orde wat het plan is, wat de
eventuele verandering voor de buurt is en waar men rekening mee kan houden. De uiteindelijke
beslissing wordt genomen na consultatie van de buurt. Wijvragen de raad om het college de ruimte
te geven om overleg te starten op basis van de voorkeurslocatie Westkant-Zuid. De buurtbewoners
zullen 24 maarl geïnformeerd worden over bovenstaand proces.

Acht gemeenten en provincie sluiten nieuw contract


Regiovervoer Midden-Brabant. Dat is de nieuwe naam waaronder de regiotaxi en het leerlingenvervoer verder gaan. Bestuurders van acht gemeenten in Midden-Brabant en de provincie Noord-Brabant maakten dat vanmiddag bekend bij de ondertekening van het nieuwe contract. De contracten die de gemeenten Tilburg, Waalwijk, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk en de provincie met de huidige vervoerders hebben, lopen dit jaar af. Om te zorgen dat iedereen ook daarna gewoon naar het werk, school of andere activiteiten kan, was er een nieuwe aanbesteding. Dat leverde een nieuwe aanpak, een aantal nieuwe vervoerders en een nieuwe naam op.

Gebruikers
Voor de gebruikers van de regiotaxi betekent het dat vanaf 1 juni mogelijk andere taxibedrijven met andere chauffeurs en voertuigen de ritten uitvoeren. Ze betalen voortaan per kilometer. Wie reist vanuit de Wmo mag maximaal 25 kilometer reizen. Het leerlingenvervoer verandert per 1 augustus. Het streven blijft zoveel mogelijk een vaste structuur met vaste chauffeurs. Er bestaat straks één loket voor onder andere het reserveren van een rit, informatie, advies en klachten: Regiovervoer Midden-Brabant. Gebruikers van de Regiotaxi en het leerlingenvervoer ontvangen deze week een brief met uitleg over wat de veranderingen voor hen betekenen. En waar ze terecht kunnen met vragen.

Centrale
Los van de vervoerders krijgt een andere partij de regie over het vervoer via een aparte centrale. Die regiecentrale, uitgevoerd door Personenvervoer Zuid-Nederland B.V. (PZN), kan de gemeenten onafhankelijk adviseren en helpen om het vervoer beter, slimmer en duurzamer te organiseren. De regiecentrale plant en reserveert ritten en behandelt klachten. Dit doen zij voor gebruikers van de Regiotaxi én het leerlingenvervoer.Het nieuwe Regiovervoer Midden-Brabant gaat rijden onder de vlag van Bravo: Brabant Vervoert Ons. Onder die noemer verzorgen Arriva en Hermes al het busvervoer in Brabant. De provincie wil graag meer eenheid brengen in het totaalaanbod van (openbaar) vervoer in Brabant. Nu ook het Regiovervoer Midden-Brabant onder Bravo gaat rijden is daarin een nieuwe stap gezet.
Foto: {Namen bestuurders} onthullen nieuwe naam: Regiovervoer

Voorkeur Westkant-Zuid nieuwe basisschool Kaatsheuvel

Voorkeur Westkant-Zuid nieuwe basisschool Kaatsheuvel
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Loon op Zand geeft de voorkeur aan de Westkant-Zuid als locatie voor een nieuwbouwschool in Kaatsheuvel. Als oplossing voor de leerlingenkrimp is in samenwerking met onderwijsstichting Leerrijk! besloten om de Theresia- en KlimOpschool samen te voegen en hiervoor in de plaats een nieuwe basisschool te bouwen in de omgeving van de Vossenbergselaan. Het college praat de raad bij over het te volgen proces op 13 april 2017. Daarna volgen gesprekken met omwonenden.

Gelijke verdeling
Al langere tijd wordt er gesproken over een gelijke verdeling van de basisscholen over de kern om de voorziene terugloop van leerlingen in Kaatsheuvel te ondervangen. Leerrijk!, stichting voor katholiek basisonderwijs, zet hierin een eerste stap. De gebouwen van de Theresia en KlimOp zijn kwalitatief niet toereikend voor de toekomst en het schoolbestuur kampt met afnemende leerlingaantallen. Het schoolbestuur verkiest daarom het plaatsen van één nieuwe school die voldoet aan kwaliteitseisen voor de langere termijn boven het verbouwen en onderhouden van de huidige twee schoolgebouwen.

Na een uitvoerig onderzoek door het college van mogelijke locaties rondom de Vossenbergselaan, kwam Westkant-Zuid als beste uit de bus voor de nieuwbouw. Momenteel is daar kinderdagverblijf Bruintje Beer gevestigd.

Meedenken en meepraten over de nieuwe school
Een nauwe samenwerking met de buurt staat voorop volgens het college dat spreekt van “co-creation”. Na de aankomende raadsvergaderingen van april wordt zo snel mogelijk een buurtbijeenkomst georganiseerd. Met de omwonenden kijkt het college dan naar de schetsen, om de wensen van inwoners zoveel mogelijk in te kunnen passen in het uiteindelijke plan. De gemeenteraad maakt pas na overleg met de buurt een definitieve locatiekeuze.

Stichting ROS verkoopt rijhal aan particulier

De stichting R.O.S. gaat haar rijhal aan de Klokkenlaan 40 in Loon op Zand verkopen.
Door de verkoop wordt een faillissement van de stichting voorkomen. De rijhal blijft zo
behouden voor de paardensport en activiteiten. De gemeente Loon op Zand is en blijft
eigenaar van de grond.

De stichting R.O.S. verhuurde de rijhal sinds 2000 aan de paardrijvereniging R.O.S. Enkele
jaren geleden liep het aantal leden van de rijvereniging terug. Uiteindelijk hield de vereniging
op te bestaan. Bij de stichting kwamen geen huurpenningen van de rijvereniging meer
binnen. Er werden ook geen evenementen meer georganiseerd, zodat er helemaal geen
inkomsten meer waren. De kosten liepen wel door.
Verkoop rijhal

De stichting heeft nog geprobeerd andere inkomstenbronnen aan te boren, maar dat is niet
gelukt. Restte eigenlijk niets meer dan de verkoop van de rijhal.
Rijhal blijft behouden voor paardensport en activiteiten
Er is een (particuliere) koper gevonden die in de rijhal eveneens activiteiten in de
paardensport wil gaan houden. Eventueel komen daar nog andere activiteiten bij.
Voor de verkoop is medewerking van de gemeente nodig, omdat er sprake is van een recht
van opstal dat overgedragen wordt. De gemeente is en blijft eigenares van de ondergrond
van de rijhal en van alle grond eromheen. De stichting zal van de verkoopopbrengst alle
schuldeisers betalen en wordt daarna ontbonden.

maandag, oktober 31, 2016

Francis Kuijk bedankt iedereen


Mijn Heel Holland Bakt avontuur is officiëel voorbij en wat heb ik genoten.  Alles was leuk ... het bakken uiteraard, mijn medekandidaten, Andre, Janny, Robert en het hele productieteam.  Een onwerkelijke en intense ervaring.  Hoe leuk is het om op deze manier met je passie bezig te zijn? Ik kan je verzekeren, het is waanzinnig en geweldig!


Maar waar ik minstens zo veel van heb genoten is het meeleven van de mensen die ik gedurende mijn dag tegenkwam bij het boodschappen doen of op straat. En van het enthousiasme van kids die postzegels aan de deur kwamen verkopen en van mensen die om een hoek of uit een auto riepen: "Hee Francis, je doet het goed". 

Mensen DANKJEWEL! Jullie hebben mij gedurende de laatste acht weken een hart onder de riem gestoken en omarmd.  

THANKS!

maandag, oktober 24, 2016

Oud-burgemeester Hans van Dun overledenLOON OP ZAND/HEUSDEN - Oud-burgemeester Hans van Dun van de gemeente Loon op Zand is overleden. Hij stierf donderdag op 82-jarige leeftijd in zijn woonplaats Heusden.

J.P.A.(Hans) van Dun was tien jaar Loons burgemeester, in de periode 1985-1995. Daarvoor zat hij als wethouder in het college van Breda. De rasbestuurder van CDA-huize zette met de slogan 'Loon op Zand da's pas Brabant' recreatie en toerisme op de kaart.

Van Dun was een joviale bourgondiër die graag onder de mensen was, maar die ook van duidelijkheid hield en het debat niet schuwde. Na een veroordeling voor rijden onder invloed besloot hij zelf zijn ontslag in te dienen.

Erepenning

In zijn nieuwe woonplaats Heusden maakte hij zich verdienstelijk voor ouderen en gehandicapten en opnieuw voor het toerisme. Hij ontving hiervoor in 2010 de gemeentelijke erepenning.


De afscheidsdienst voor Hans van Dun is donderdag 27 oktober om 14.00 uur in de kerk van St. Jans Onthoofding in Loon op Zand. Vanaf 16.00 is er gelegenheid de familie te ontmoeten in het Stadhuis van Heusden.

Francis: "Ik heb van elke minuut genoten"

KAATSHEUVEL - Winnaar van Heel Holland Bakt werd Francis Kuijk uit Kaatsheuvel net niet. Toch kijkt ze terug op een mooie tijd. ,,Geweldig ook hoe mensen hebben meegeleefd.”

Het scheelde maar een haartje, maar het dubbeltje viel voor Francis net de verkeerde kant op. Niet de door velen getipte Kaatsheuvelse, maar Annemarie Pronk won zondagavond het populaire bakprogramma van Omroep Max.


De spanning was te snijden in de finale. ,,Ik voel het nóg in mijn keel en maag”, zei Francis zondagavond. Ze vond het jammer, maar terecht dat Annemarie won. ,, Ik denk dat zij iets meer techniek heeft laten zien.”

Francis is het bakken nog niet beu en kijkt terug op ‘een ontzettend leuke tijd’. ,,Ik heb van elke minuut genoten.”

vrijdag, november 13, 2015

Raad bevriest bezuinigingen

door Erik van Hest en Jan in ‘t Groen
KAATSHEUVEL De bezuinigingen op de subsidies voor verenigingen in de gemeente Loon op Zand worden in 2016 bevroren. Het daardoor ontstane tekort in de begroting wordt aangevuld uit het budget voor samenlevingsinitiatieven. Dat heeft de Loonse gemeenteraad gisteren besloten tijdens de begrotingsbehandeling.

Vorige week al werd duidelijk dat alle fracties de bezuinigingen voor de verenigingen wilden herzien. Veel clubs dreigen namelijk in financiële nood te raken. Gisteren voegde de raad de daad bij het woord. In afwachting van een nieuw subsidiebeleid worden de clubs ontzien.

Plangroep Wetering
De raad besloot tevens dat er voor juli 2016 een financieel onderbouwd plan moet liggen voor de toekomst van zalencentrum de Wetering in Loon op Zand. Daarvoor moet een werkgroep komen bestaande uit inwoners, gebruikers, lokale ondernemers, exploitant SMC en ervaringsdeskundigen op het terrein van dorpshuizen, recreatie en toerisme. De motie hiervoor van fractie Voor Loon werd unaniem aangenomen. Dat gebeurde ook met een motie van Pro3 waarin werd opgeroepn om tot een mantelzorgbeleid te komen waarin ook een concrete blijk van waardering voor mantelzorger wordt ingevoerd. De raad was het ook eens over een voorstel van CDA om in 2016 een  congress te organiseren over het thema Leisure.

Onenigheid

Toch was er voor het eerst deze raadsperiode ook onenigheid in de tot nu toe zo eensgezinde gemeenteraad. Tot zichtbare ergernis bij coalitiepartijen Gemeentebelangen, CDA en Voor Loon, besloot de VVD namelijk als enige fractie niet in te stemmen met de begroting. De fractie maakte zich ook al niet populair met een motie waarin het voorstelde om overlastgevende arbeidsimmigranten uit de gemeente te weren. Het zorgde voor een felle en emotionele reactie van Pro3-fractievoorzitter Peter Flohr. Ook een motie van de VVD over de samenlevingsinitiatieven viel niet goed. VVD-fractievoorzitter Frank van Wel laakte de onduidelijke criteria waarmee geld aan projecten werd toegewezen. Zijn fractie stond echter alleen

zaterdag, november 07, 2015

'Water staat clubs aan de lippen na bezuinigingen'door Jan in ‘t Groen en Erik van Hest

KAATSHEUVEL Een deel van de gemeenteraad in Loon op Zand maakt zich zorgen over de financiële situatie bij een aantal verenigingen en evenementen. Volgens Gemeentebelangen staat bij sommige clubs ‘het water aan de lippen’ terwijl Pro3 zich afvraagt of sommige festivals nog wel kunnen voortbestaan.

De zorgen waren donderdag de belangrijkste reden voor de raad om in te stemmen met een amendement van Gemeentebelangen waarin werd voorgesteld om de  bezuinigingen op de subsidies opnieuw te bekijken.  
Dat juist Gemeentebelangen met het amendement kwam is opmerkelijk. Die partij maakte zich twee jaar geleden juist sterk voor het afbouwen van de subsidies terwijl veel clubs toen al waarschuwden voor financiële problemen.  Fractievoorzitter Ad van Laarhoven: „We stonden toen met de rug tegen de muur om de begroting rond te krijgen. Maar ook toen  spraken we af dat we zouden ingrijpen als het fout zou gaan.”
Volgens Van Laarhoven  dreigen de bezuinigingen nu ten koste van de vrijwilligers te gaan. „Zij zijn de spil van de samenleving. We zien met lede ogen aan dat het water bij veel verenigingen aan de lippen staat.”
 Peter Flohr (Pro3) vreesde voor de toekomst van evenementen als het Pleinfestival, Kraokfestival en de Kerstklokkenloop als de vrijwilligers nog meer worden belast. „Daarom vragen wij het college om een bijstelling van het subsidiebeleid.” Ook Jan Brekelmans (Voor Loon) signaleerde de problemen. „Op eigen kracht zoeken naar nieuwe inkomstenbronnen blijkt in de praktijk erg lastig.”
Bij de verenigingen werd met enige verbazing maar ook tevredenheid gereageerd op het nieuwe standpunt van de raad. „Er klinken eindelijk weer positieve geluiden”, zegt Peter Roelen, voormalig bestuurslid van DESK. 

Er loopt nog een hoger beroep van de buitensportverenigingen tegen de bezuinigingen. In december volgt de uitspraak. De clubs komen binnenkort samen om te praten over de nieuwe situatie.
Bron: BD

vrijdag, november 06, 2015

Loonse Raad  zet vol in op vrijwilliger

Door: Jan in ‘t Groen

Gisteravond gingen in Loon op Zand de algemene beschouwingen van start. De vrijwilligers speelden een centrale rol.

Loon op Zand – De gemeenteraad van Loon op Zand wil met de buitensportverenigingen om de tafel om de eerder vastgestelde bezuinigingen opnieuw te onderzoeken. De fractie van Gemeentebelangen diende een amendement in waarin zij voorstelde  het  te korten subsidiebedrag van 102.288 euro (over 2014 tot 2013) in te zetten als onderhandelingsruimte.  Dit voorstel kreeg de volledige steun van de Raad.  Eerder lag het voorstel op tafel om de bezuiniging van 2016 te bevriezen.  Volgens fractievoorzitter Ad van Laarhoven, mogen vrijwilligers niet de dupe worden van een juridisch steekspel. “Dat hoort niet thuis bij vrijwilligers”.  De buitensportverenigingen maakten eerder al de gang naar de bestuursrechter.  Volgens  Frank van Wel (VVD), was de hele commotie niet nodig geweest als de coalitiepartijen beter hadden nagedacht toen het besluit viel. Ook het CDA stemde toen tegen de bezuinigingen. “Dat standpunt hebben we nooit verlaten”, aldus Martin Krikken. Na een schorsing ging het college akkoord met het voorstel van Gemeentebelangen.  Secretaris Christ van Wezel van Voetbalvereniging DESK toonde zich tevreden. “Dit is een draai van 180 graden”,  zo constateerde hij.  
Tijdens de begrotingsbehandeling bleken veel fracties in te zetten op een solide verenigingsleven en de grotere evenementen. Zo maakt de fractie van Pro3 zich zorgen over het voortbestaan van de dorp overstijgende evenementen zoals het Pleinfestival, Kraokfestival, Wereldwijdfestival en de Kerstklokkenloop. Flohr: “Omdat veel  inwoners zich hiervoor  belangeloos inzetten  bevelen wij U dit ter overweging aan bij de bijstelling van het subsidiebeleid volgend jaar”. Coalitiegenoot CDA steunde deze visie. Volgens Voor Loon zijn het voor de verenigingen en de vele vrijwilligers moeilijke tijden. “Daar wij uitgaan van eigen kracht en zoeken naar nieuwe inkomstenbronnen blijkt dit in de praktijk erg lastig”, aldus fractievoorzitter Jan Brekelmans. De fractie is van mening dat de Raad niet dezelfde fout moet maken als bij de Werft, waar beknibbeld is op onderhoud. “We pleiten daarom ook voor een nieuw subsidiebeleid die duidelijkheid geeft waar de verenigingen recht op hebben”.  De grootste fractie, Gemeentebelangen,  probeerde in haar betoog een lans te breken voor alle vrijwilligers. Volgens fractievoorzitter Ad van Laarhoven is de vrijwilliger de spil van de samenleving. “Zonder hem, zonder haar zouden velen buiten de maatschappij komen staan. In de afgelopen jaren hebben wij deze vrijwilligers moeten korten op inkomsten en dat ging ons erg aan ons hart. Wij hebben hen gevraagd om een meedenkende houding en we hebben gezien dat de kleine en de grote verenigingen met ons mee hebben gedacht. Nu zien we met lede ogen aan dat voor een deel van de verenigingen het water aan de lippen staat”.  Volgens de fractie ontstaat is er, nu de economie aantrekt , ruimte om de vrijwilliger financieel te ondersteunen. Gemeentebelangen heeft er jaren geleden mee ingestemd incidentele initiatieven te ondersteunen, maar niet ten koste van onze verenigingen”. 

zaterdag, april 11, 2015

Strijd rond reorganisatie smc lijkt gestreden


door Erik van Hest
KAATSHEUVEL De strijd rond de reorganisatie van de Stichting Multifunctionele Centra (SMC) in de gemeente Loon op Zand lijkt gestreden. Tijdens een openbare informatiebijeenkomst gisteren in Kaatsheuvel kwamen er nauwelijks reacties vanuit de politiek en betrokkenen op het principeakkoord tussen het SMC-bestuur en het Loonse college.

Ook een aanwezige delegatie van het SMC-personeel leek zich neer te leggen bij het besluit, maar uitte  wel haar ernstige zorgen over de toekomst.
Het SMC, dat eigenaar is van zalencentra De Werft (Kaatsheuvel) en De Wetering (Loon op Zand), moet reorganiseren vanwege een forse bezuiniging  op de subsidie. 
Na een jaar van moeizaam overleg werd er onlangs een principeakkoord bereikt. Daarin staat onder meer dat de gebouwen voor een bedrag van 4,1 miljoen aan de gemeente Loon op Zand worden overgedragen. Er worden vier mensen ontslagen.
Na vele besloten vergaderingen over de kwestie, hadden de Loonse gemeenteraadsleden gisteren voor het eerst de gelegenheid om zich in het openbaar uit te spreken over het principeakkoord. Daar werd  nauwelijks gebruik van gemaakt. 
Alleen raadslid Henk van Komen (Gemeentebelangen) was kritisch over het besluit om geen vrijwilligersmodel in te voeren, zoals dat bij buurtcentrum de Gildenbond het geval is. 
Interim-bestuurslid Kees Roelofs van het SMC wees erop dat het in vergelijkbare organisaties soms jaren duurt om een model met professionals en vrijwilligers succesvol te introduceren. „Daarnaast is het niet gemakkelijk om vrijwilligers te vinden. We zijn al een half jaar op zoek naar mensen voor het bestuur. Hopelijk krijgen we wel de kans van u om dit allemaal voor elkaar te krijgen.”
Van Komen plaatste ook zijn twijfels bij de noodzaak om de horecatak van het SMC te behouden. „Daar komt nog een discussie over”, kondigde  Van Komen aan.
Het personeel van het SMC vroeg zich vooral af of er straks nog genoeg werk is voor hen. De sociaal culturele activiteiten in het centrum verhuizen in het najaar namelijk naar Het Klavier. Alleen de sportverenigingen blijven in de Werft. De overgebleven personeelsleden, zo’n 15 fte verdeeld over een kleine 40 mensen, vrezen dan ook dat er op termijn meer ontslagen vallen. 
Wethouder Kees Grootswagers (CDA) herhaalde echter zijn standpunt dat er voldoende werk voorhanden blijft. „De Werft is straks nog steeds van 9.00 uur ‘s ochtends tot ‘s avonds laat open. Daar is nog steeds personeel voor nodig.”

Volgens het college wordt nog onderzocht wat er met het gebouw de Werft gebeurt: slopen, verbouwen of nieuwbouw.

zaterdag, november 29, 2014


Schot voor de boeg

Ontslag kwam niet als verrassingdoor
 Kees Klijn
I
n 2009 werd Ad van Seeters trainer bij de toenmalige hoofdklasser DESK. Daarna verlengde het bestuur zijn con­tract met nog eens twee seizoe­nen. En ook daarna wilden de geel-blauwen met hem verder.

Vanwege de flexwet moest Van Seeters een contract voor onbepaalde tijd worden aangebo­den. Maar onbepaald heeft geen eeuwigheidswaarde: vorige week besloot het interim-bestuur niet meer met hem verder te gaan.

Spelers en technische staf van het eerste en tweede elftal van DESK, die in het ongewisse waren gela­ten, stonden op hun achterste benen. In een opwelling kwam het wilde plan bij het vlaggen­schip op om tegen Nemelaer niet te spelen. Of in ieder geval met rouwbanden om. Van Seeters wilde daar niets van weten. „Ik houd er niet van om terug te schoppen. Bij alle clubs heb ik integer gewerkt, ook bij DESK.

Daar wil ik niet aan tornen. Zo’n statement doet wel iets met me, hoor. Het betekent dat de jongens pal achter me staan. Het zou mooi zijn geweest als we op het veld een signaal hadden afgegeven.

Met de borst en kin vooruit spelen, laten zien wat we kunnen. Voor jezelf en DESK het beste willen geven.” Dat lukte zondag tegen Nemelaer niet echt: 1-2.
Maar voor Van Seeters speelde meer mee om de boel niet op de spits te drijven. „Toen ik het contract tekende, hebben be­stuur en ik afgesproken dat als we van elkaar af zouden wil­len, dat ook moest kunnen.

Anders houd je elkaar zo in een wurggreep. Daar heeft niemand iets aan. Dat het interim-bestuur niet meer met hem verder wil, was voor Van Seeters geen verrassing. „In januari komt er een nieuw bestuur. Dat moet met een schone lei beginnen, zo zal zijn geredeneerd. Dus moet het de handen vrij hebben om zelf een nieuwe trainer aan te stel­len. Eventueel kom ik daar zelf ook nog voor in aanmerking.

Tenminste, dat las ik in het persbericht. Zo lang kan ik niet wachten, want de meeste clubs die een nieuwe trainer
 zoeken, zijn voor het nieuwe jaar al voorzien.”

Vorig seizoen rommelde het bij DESK. Het was een strijd tussen rekkelijken en precie­zen. Moet de focus liggen op het eerste elftal, of moet alle aandacht uitgaan naar de jeugd? De jeugd laten prevale­ren kreeg de overhand, ook financieel. Van Seeters: „Op zich is er niks mis mee om de jeugd zo goed mogelijk op te leiden. Maar het is een illusie te denken dat die jongens bij DESK blijven als je ze finan­cieel niks kunt bieden. Ga maar na: je bent student, je verdient amper wat en je traint drie keer per week en speelt op zondag een wedstrijd. Dan is het lekker als je maandelijks een onkostenvergoeding krijgt. Dan mag je die jongens nog zo’n mooie faciliteiten hebben geboden om zich te ontwikke­len, ze zullen bijna allemaal vertrekken als het eerste elftal hen niets te bieden heeft. Spor­tief gezien kom je dan in een neerwaartse spiraal terecht.”

Van Seeters wil zijn karwei zo goed mogelijk afmaken: DESK behoeden voor degradatie.

„Dat verdienen de jongens.

En ook de club. DESK is al die jaren goed voor mij geweest.”


‘We spraken af dat als we van elkaar af zouden willen, dat ook moest kunnen’

zondag, november 16, 2014

Ingezonden bij BD


zaterdag, november 08, 2014

Beoogde locatie voor fusieschool in Kaatsheuvel roept vragen op

KAATSHEUVEL – Het voornemen van de gemeente Loon op Zand en onderwijsstichting Leerrijk om de Kaatsheuvelse basisscholen There­sia en Klimop samen onder te brengen in een nieuw gebouw aan de Mozartstraat, roept vragen op bij de Loonse fracties. 

Vooral over de beoogde locatie, op de plek waar nu nog de West­kant staat, bestaan twijfels. Onder meer bij Gemeentebelangen. „Omwonenden is in het verleden voorgehouden dat er op de plek van de Westkant woningbouw
 zou komen. Zijn belanghebben­den wel bij deze plannen betrok­ken?”, zo vroeg fractievoorzitter Ad van Laarhoven donderdag tij­dens de raadsvergadering. Hij vroeg zich ook af of er wel vol­doende was nagedacht over de multifunctionaliteit van een nieuw schoolgebouw.

Ook raadslid Jan van Gorkum (Pro3) zette vraagtekens bij de be­oogde locatie aan de Mozartstraat. „Ik kan mij voorstellen dat in de toekomst zo’n 75 procent van de leerlingen van deze school uit de nieuwbouwwijk aan de overkant van de Sweensstraat komt. Is het dan niet verstandiger de school
 aan die kant van de straat te bou­wen?”

Bron: Brabants Dagblad Auteur: Erik van Hest