Kaatsheuvel

Verzameld nieuws uit Kaatsheuvel Disclaimer: Teksten en/of foto's van deze weblog mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, of op welke andere wijze. Nederlandse Vereniging voor Journalisten 13641

zaterdag, december 15, 2012

Loon op Zand wil één feest en geen recepties

Loon op Zand wil met vereni­gingen en bedrijven nieuw eve­nement houden in september.

Uitreiking prijzen bij één feest.
Streep door nieuwjaarsrecep­tie en afzonderlijke huldigingen van sporters en vrijwilligers.


KAATSHEUVEL –
De gemeente Loon op Zand wil in september één groot evenement houden met daarbij de uitreiking van de prij­zen voor de sporter, ondernemer, culturele instelling en vrijwilliger van het jaar. Wel is een streep ge­zet door de traditionele nieuw-j­aarsreceptie. Ook worden geen af­zonderlijke huldigingen van sport­kampioenen en vrijwilligers meer gehouden.

Volgens de gemeente gaat het bij
dit besluit niet om een een bezui­nigingsmaatregel.

Loon op Zand hield jaarlijks een nieuwsjaarsreceptie voor de inwo­ners. Deze werd niet veel later ge­volgd door zo’n bijeenkomst voor het bedrijfsleven. „In de praktijk betekenen de diverse recepties in de regio dat dezelfde personen el­kaar in een tijdsbestek van enkele weken meerdere malen zien met hetzelfde doel”, stellen burgemees­ter en wethouders. Daarom is deze
week besloten tot een andere in­vulling.

Het plan heeft veel politieke par­tijen verrast. Met name de VVD heeft haar twijfels geuit over het besluit om net voor de jaarwisse­ling de nieuwjaarsreceptie te schrappen. Volgens raadslid Jacky Smit lijkt er juist nu behoefte aan een bijeenkomst voor inwoners. Ze wijst daarbij onder meer op al­le ophef rond de bezuinigingen bij de verenigingen en de koopzonda­gen bij de ondernemers.

Het college zet toch in op het nieu­we concept. Het wil hierbij samen­werken met bedrijfsleven, vereni­gingen en stichtingen. Begin 2o13 gaat een werkgroep het plan ver­der uitwerken. In het tweede kwar­taal moet de concrete invulling van het nieuwe feest dan bekend zijn.

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home