Kaatsheuvel

Verzameld nieuws uit Kaatsheuvel Disclaimer: Teksten en/of foto's van deze weblog mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, of op welke andere wijze. Nederlandse Vereniging voor Journalisten 13641

vrijdag, februari 01, 2013

‘Loon op Zand op achterstand gezet’

LOON OP ZAND – De CDA-fractie in Loon op Zand betreurt het dat het college van B. en W. een verstrek­kend standpunt en besluit heeft ge­nomen over een mogelijke samen­werking met Waalwijk zonder daar eerst met de gemeenteraad over gesproken te hebben. Dat zegt CDA-fractievoorzitter Gert-Jan van den Dries.

Vorige week maakte burgemeester Wim Luijendijk van Loon op Zand bekend dat een samenvoe­ging van de ambtelijke organisa­ties van zijn gemeente en Waal­wijk van de baan is. Dat besluit was opmerkelijk omdat Loon op Zand in 2011 nog aangaf dat Waal­wijk de ideale samenwerkingspart­ner
was. Het bureau Berenschot kreeg toen de opdracht te onder­zoeken wat voor gevolgen een sa­menwerking zou hebben voor de kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid (drie K’s) van beide gemeenten.

Nadat uit een tussenrapportage bleek dat een kostenvoordeel aller­minst zeker zou zijn besloot Loon op Zand het onderzoek stop te zet­ten. Dat tot grote teleurstelling van Waalwijk.

Van den Dries: „Het verbaast de CDA-fractie dat het college de raad wel heeft betrokken bij de on­derzoeksvraag,
echter niet over de
uitkomsten van het onderzoek en eventuele vervolgstappen.”

De fractievoorzitter zegt dat het staken van verdere onderzoeks­stappen de gemeente op een ach­terstand
zet.
Ook fractievoorzitter Jacky Smit van de VVD vindt het jammer dat de thema’s kwaliteit en kwetsbaar­heid niet meer worden onder­zocht. „Daardoor hebben we geen totaalbeeld gekregen van de gevol­gen van een samenvoeging”, aldus Smit, die het ‘vreemd’ vindt dat de raad niet is gekend in het besluit.

Haar collega’s Peter Flohr (Pro3)
en Ad van Laarhoven (Gemeente­belangen), die binnen hun fractie nog niet over de kwestie hebben gesproken, kunnen zich wel vin­den in het besluit. Flohr: „Nu in een vroeg stadium blijkt dat de resultaten tegenvallen, kan ik mij voorstellen dat het colle­ge eerst weer met de raad in ge­sprek wil.” Jan Brekelmans (Voor Loon) wijst erop dat Waalwijk nog steeds een goede partner is. „Maar het ging Loon op Zand te snel. Dan is het verstandig om even pas op de plaats te maken.”

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home