Kaatsheuvel

Verzameld nieuws uit Kaatsheuvel Disclaimer: Teksten en/of foto's van deze weblog mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, of op welke andere wijze. Nederlandse Vereniging voor Journalisten 13641

vrijdag, januari 27, 2012

‘Uitspraken Luijendijk niet slim’

KAATSHEUVEL – Burgemeester Wim Luijendijk heeft een veel te negatief beeld opgeroepen van de samenwerkingsplannen van zijn gemeente Loon op Zand en Waal­wijk. Die kritiek komt van coalitie­partij Pro3. Raadslid Mark Wijten­burg noemt Luijendijks uitspraken ‘niet slim.’ Volgens de partij is te veel de nadruk gelegd op de kos­ten die eerst gemaakt moeten wor­den voor de beoogde nauwe sa­menwerking tussen Loon op Zand en Waalwijk. Burgemeester Wim Luijendijk deelt de kritiek niet. Hij ziet geen reden om dat soort za­ken te ‘ verzwijgen.’ De gemeenten kwamen vorig jaar met het plan voor de vorming van één gemeentelijke dienst ( backoffi­ce) voor Loon op Zand én Waal­wijk. Pro3 zegt verrast te zijn door een artikel in het Brabants Dag­blad over de mogelijke investerin­gen die nodig zijn voor zo’n ver­gaande samenwerking. Daarbij wordt voorzichtig rekening gehou­den met een bedrag van tussen de 3 en 5 miljoen euro. Uit ervarin­gen elders blijkt namelijk dat de voorbereidingskosten vaak in de miljoenen lopen. Volgens burge­meester Luijendijk zijn dergelijke investeringen onvermijdelijk en kan dat geld wellicht op de lange termijn weer terugverdiend wor­den.

Pro3 spreekt van speculaties die de samenwerking met Waalwijk niet ten goede komen. Ook zou zo’n verhaal voor een negatief beeld bij de buitenwacht zorgen.

De partij vindt dat de positieve punten van een vergaande samen­werking tussen Loon op Zand en Waalwijk onderbelicht zijn geble­ven,
zoals een minder kwetsbare organisatie en betere kwaliteit van de dienstverlening. „Kortom, dat artikel in de krant was niet slim”, oordeeltWijtenburg. Volgens Luij­endijk heeft hij gewoon eerlijk ant­woord gegeven op de vragen.

Binnen Pro3 denkt overigens niet iedereen hetzelfde over dat onder­werp.
Partijlid Jan van Gorkum ( nummer vijf op de kieslijst) laat op de site van Pro3 een heel ander geluid horen. Het is volgens hem „onbegrijpelijk dat het gemeente­bestuur van Loon op Zand door­moddert met zijn gemeentelijke sa­menwerking met Waalwijk”. Hij vreest dat straks miljoenen wor­den uitgegeven aan een samenwer­king, waarvan niet duidelijk is of die wel de beste oplossing is. Van Gorkum ziet meer in een echte sa­menvoeging van gemeenten.

Eerder pleitte Jacques Broeders bij zijn afscheid als wethouder in Loon op Zand al voor een onder­zoek naar een herindeling. Zo zag hij kansen voor een samenvoeging van Waalwijk, Loon op Zand en Heusden tot één sterke Lang­straatgemeente.

Pro3-fractievoorzitter Peter Flohr heeft geen moeite met het kriti­sche betoog van Jan van Gorkum. „Het gaat hier om een persoonlij­ke mening. En daar is binnen onze partij ook gewoon ruimte voor.”

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home