Kaatsheuvel

Verzameld nieuws uit Kaatsheuvel Disclaimer: Teksten en/of foto's van deze weblog mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, of op welke andere wijze. Nederlandse Vereniging voor Journalisten 13641

zaterdag, juni 30, 2012

Heemlundeverenigingen vrezen voor bestaan

 KAATSHEUVEL – De heemkunde­kringen De Ketsheuvel en Loon op ‘t Sandt maken zich grote zor­gen over hun voortbestaan. De ver­enigingen vrezen de dreigende be­zuinigingen van de gemeente Loon op Zand. Als de subsidie af­gebouwd wordt tot bijna nul, ziet de toekomst van de kringen er somber uit. Die boodschap kreeg de gemeenteraad donderdagavond alvast mee van de heemkundekrin­gen.
Voorzitter André van Rijswoud van Loon op ‘ t Sandt stak zijn on­begrip over de plannen niet onder stoelen of banken. Maar echte dui­delijkheid krijgen de heemkunde kringen pas in het najaar als de ge­meente de begroting voor 2013 vaststelt. Donderdagavond boog de gemeenteraad zich over de ka­dernota met daarin mogelijke be­zuinigingsvoorstellen
voor de ja­ren 2013 tot 2016. Dat er fors gesne­den moet worden in de gemeente­lijke uitgaven is duidelijk. Pijnlijke keuzes lijken onvermijdelijk.

Eén van de in het oog springende voorstellen is om de komende ja­ren veel (waardering)subsidies voor verenigingen en instellingen af te bouwen. Dat zou op den duur een besparing van ruim twee ton moeten opleveren. De gemeen­te wil meer verantwoordelijkheid en taken neerleggen bij inwoners, verenigingen en instellingen zelf. „Dat vraagt om de nodige creativi­teit”, aldus wethouder Ruud van Eijkeren (Pro3). „Maar we willen goede initiatieven ook zeker blij­ven stimuleren.” Daarvoor wordt ook geld opzij gezet.

Veel fracties drongen er op aan om verenigingen en instellingen al vroegtijdig bij de bezuinigingsplan­nen
te betrekken. Verder moeten de gevolgen van zo’n operatie goed in beeld komen. Wat de raad niet wil, is dat de sociale infra­structuur vernietigd wordt. „De plannen hebben al tot veel com­motie geleid”, stelde Gert-Jan van den Dries ( CDA).

Volgens de Loonse voorzitter André van Rijswoud schiet de ge­meente in de eigen voet als de sub­sidies van De Ketsheuvel (3.289 eu­ro) en Loon op ‘t Sandt (2.432 eu­ro) wegvallen. „We kunnen dan geen huur meer betalen. Al het his­torisch materiaal gaat dan naar het regionaal archief in Tilburg. Dat kost de gemeente veel meer geld.” Verder dreigt gratis advies over za­ken als historie, monumenten, toe­risme en archeologie verloren te gaan , zo stelde hij ook.

De kadernota leidde overigens ver­der nog niet tot felle debatten. „Ik heb vanavond geen keihard
njet ge­hoord tegen de voorstellen”, stelde wethouder Ruud van Eijkeren vast. Ook een gevoelig punt als de verhoging van de onroerendezaak­belasting (ozb) met tien procent werd nog niet afgeschoten. Eerder is al wel het plan voor betaald par­keren geschrapt. Dat stuitte al snel op te veel verzet

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home