Kaatsheuvel

Verzameld nieuws uit Kaatsheuvel Disclaimer: Teksten en/of foto's van deze weblog mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, of op welke andere wijze. Nederlandse Vereniging voor Journalisten 13641

dinsdag, juli 03, 2012

TOERISME Gemeenteraad Loon op Zand steunt proef leisuremanager

Hoog tijd om meer toeristen te lokken’


Loon op Zand wil toeristische ambities nu echt waar gaan ma­ken.

Gemeenteraad steunt proef met leisuremanager.


Discussie over communicatie

KAATSHEUVEL – Het wordt nu echt hoog tijd om het toerisme in de ge­meente Loon op Zand naar een hoger niveau te tillen. „We moe­ten meters gaan maken”, aldus wethouder Ruud van Eijkeren (Pro3). Om toeristische initiatie­ven echt van de grond krijgen, is extra hulp nodig. De gemeente­raad ziet die noodzaak ook. De po­litiek ging daarom gisteravond ak­koord met de aanstelling van een leisuremanager:
een deskundige die het toerisme in Loon op Zand moet gaan ‘aanjagen’. De gemeen­te trekt nu 65.000 euro uit voor de­ze proef.

Loon op Zand heeft grote ambities als het gaat om toerisme en recrea­tie. Maar veelal komen plannen
niet verder dan het papier. „Laat de Efteling en de Loonse en Dru­nense Duinen weg en je houdt niet veel over”, stelde Loes Heijs (Gemeentebelangen). Volgens wet­houder Van Eijkeren zijn er wel al­lerlei zaken in beweging, maar wordt het nu tijd voor ‘zichtbare resultaten.’ De leisuremanager krijgt vanaf september in ieder ge­val een jaar om zich te bewijzen. Belangrijk is dat ondernemers, in­stanties en gemeente gaan samen­werken, zodat nieuwe toeristische
initiatieven en arrangementen van de grond komen. Het plan voor de leisuremanager leverde nog wel een stevige discussie op. Met na­me CDA en VVD hadden kritiek op de gevolgde procedure. Volgens hen waren partijen als LTA (Lo­kaal Toeristische Adviesraad), VVV en SOL (stichting Onderne­mend Loon op Zand) nog veel te weinig betrokken geweest bij dit voorstel. „ Er moet bij de onderne­mers wel voldoende draagvlak voor de leisuremanager zijn”, stel­den ze. Wethouder Van Eijkeren benadrukte dat het onderwerp wel degelijk is aangekaart bijvoor­beeld bij de LTA. „Het zou echt dood- en doodzonde zijn als we dit nu gaan uitstellen.” Zover kwam het dus ook niet.

De taken van de leisuremanager zullen in nauw overleg met onder­nemers en (toeristische) instanties worden vastgesteld, beloofde Van Eijkeren. Wie de manager na het proefjaar gaat betalen, is overigens nog niet duidelijk. De hoop is dat andere partijen dan de gemeente de kosten voor de rekening gaan nemen.

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home