Kaatsheuvel

Verzameld nieuws uit Kaatsheuvel Disclaimer: Teksten en/of foto's van deze weblog mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, of op welke andere wijze. Nederlandse Vereniging voor Journalisten 13641

zaterdag, november 17, 2012

‘Eisen voor parkeren zijn veel te streng’


KAATSHEUVEL –

Recreatiepark-Bras­serie Het Genieten maakt zich gro­te zorgen over de parkeerproble­men bij de Roestelberg in Kaats­heuvel. Eigenaar Noud Megens wil niet tot torenhoge investeringen gedwongen worden die volgens hem het einde betekenen van zijn bedrijf.

Het Genieten is al jaren in overleg met de gemeente Loon op Zand over de parkeerproblemen rond de Roestelberg. Op drukke dagen zetten bezoekers hun auto’s mas­saal
in de berm van de smalle toe­gangswegen.
Een terrein tussen restaurant De Roestelberg en recreatiepark Het Genieten kan wellicht een oplos­sing bieden. Deze weide is eigen­dom van beide ondernemingen en wordt op drukke dagen al gebruikt om te parkeren. Maar de aanleg van een echt parkeerterrein op de­ze plek is nog ver weg, vreest Me­gens.

„Omdat we hier in een waterwin­gebied zitten, worden nu opeens heel strenge eisen gesteld aan bo­dembeschermende maatregelen”, stelt hij. „Het zal voor niemand nog betaalbaar zijn om op deze plek een parkeerterrein aan te leg­gen.” Hij wijst op maatregelen als een aaneengesloten verharding, een olie-afscheider en de afvoer van humus als vervuilde grond.

Zo’n investering loopt in de vele
tonnen. Ook de huidige parkeer­plaatsen op en bij Het Genieten moeten mogelijk aan de strenge ei­sen gaan voldoen. De gemeente Loon op Zand heeft dat Megens la­ten weten. Volgens hem is zo’n in­vestering voor zijn bedrijf niet op te vangen.

„Nergens anders in het waterwin­gebied worden zulke strenge mi­lieu- maatregelen opgelegd”, aldus Megens. „Dat is met twee maten meten. Ik heb er slapeloze nachten van.”

De gemeente Loon op Zand zegt nog in overleg te zijn met de be­trokken partijen over de eisen die aan de parkeerplaatsen worden ge­steld.

Megens wil nog steeds meewerken aan een oplossing voor de parkeer­problemen rond de Roestelberg.

„We willen grond beschikbaar stel­len voor een extra parkeerterrein
en een deel van de kosten beta­len”, stelt hij. Maar hij vindt dat Natuurmonumenten en de ge­meente Loon op Zand ook een (fi­nanciële) bijdrage moeten leveren aan de oplossing van het pro­bleem.

Megens zet z’n vraagtekens bij de eventuele invoering van betaald parkeren bij de Roestelberg. „Be­taald parkeren werkt alleen als het overal bij de duinen ingevoerd wordt. Mensen zoeken anders een plek waar het gratis parkeren is.

We hebben hier dan dure leeg­staande parkeerplaatsen.” Volgens hem kan het ook nog wel tien jaar duren voordat alle partijen rond­om de duinen op één lijn zitten over zo’n maatregel.

„De enige oplossing om een par­keerplaats te realiseren is om de idioot strenge milieu-eisen te laten vallen.”


Bron: BD.nl
Auteur: Michel Koster

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home