Kaatsheuvel

Verzameld nieuws uit Kaatsheuvel Disclaimer: Teksten en/of foto's van deze weblog mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, of op welke andere wijze. Nederlandse Vereniging voor Journalisten 13641

vrijdag, november 09, 2012

Verenigingen blijven in ongewis

KAATSHEUVEL – Verenigingen en in­stellingen in de gemeente Loon op Zand blijven bezorgd over de drei­gende bezuinigingen op sport en welzijn. Die vrees is niet verdwe­nen na de begrotingsvergadering van gisteravond. De publieke tribu­ne puilde uit. Naar schatting woon­den zo tussen de 300 en 400 ver­ontruste vrijwilligers en leden van verenigingen en instellingen de be­grotingsvergadering bij. De ge­meente had ook op een hoge op­komst gerekend en was daarom naar sociaal-cultureel centrum De Werft uitgeweken. De begroting werd uiteindelijk laat op de avond aangenomen. Alleen oppositiepar­tijen CDA en VVD stemden tegen. Aan het begin van de begrotings­vergadering overhandigden de bui­tensportverenigingen 1873 handte­keningen tegen de dreigende bezui­nigingen.
Scouting Martin Luther King overhandigde burgemeester Luijendijk nog eens ruim 300 peti­ties tegen de plannen.

„Het is de begroting die de geschie­denis ingaat als die met de meeste impact op onze samenleving”, al­dus Jacky Smit (VVD). Ook de an­dere partijen spreken van pijnlijke maatregelen.

Volgend jaar blijven de subsidies voor de meeste verenigingen en in­stellingen
 overigens nog hetzelfde. Daarna worden de gemeentelijke bijdragen afgebouwd. In 2013 moet samen met de verenigingen geke­ken in hoeverre de bezuinigingen haalbaar zijn en wat de knelpun­ten zijn. Het moet leiden tot een nieuw subsidiebeleid met speciale aandacht voor doelgroepen en ac­commodaties. Als het nodig is, moet er ‘maatwerk’ geleverd wor­den. Het college kreeg die op­dracht in een motie van Pro3, Ge­meentebelangen en Lijst Loon op Zand mee. Volgens de oppositie­partijen CDA en VVD is nog hele­maal niet duidelijk wat de conse­quenties zijn van alle maatregelen en moet daarom nog niet aange­stuurd worden op zulke forse be­zuinigingen op sport en welzijn.

„ De verenigingen hebben snel be­hoefte aan duidelijkheid”, meende wethouder Ruud van Eijkeren
 (Pro3). „Dan moet je zo’n besluit niet weer uitstellen” VVD en CDA wilden weten of het juridisch wel kan om de exploitatiesubsidie voor het onderhoud en renovatie van de buitensportaccommodaties binnen tien jaar af te gaan bou­wen en dus een oude afspraak met de clubs op te zeggen. Volgens wet­houder Henk van Komen (Ge­meentebelangen) heeft een second opinion uitgewezen dat dat kan. CDA en VVD kwamen gister­avond nog wel met een tegenbe­groting met onder meer een min­der hoge stijging van de onroe­rendzaakbelasting (ozb) en voorlo­pig minder forse bezuinigingen op sport en welzijn. Maar die begro­ting haalde het niet.

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home