Kaatsheuvel

Verzameld nieuws uit Kaatsheuvel Disclaimer: Teksten en/of foto's van deze weblog mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, of op welke andere wijze. Nederlandse Vereniging voor Journalisten 13641

zaterdag, november 17, 2012

Kleijngeld baalt van ‘stroperig’ Loon op Zand

WAALWIJK/ KAATSHEUVEL – De Waalwijkse burgemeester Nol Kle­ijngeld vindt dat de samenwerking met de gemeente Loon op Zand te stroperig verloopt. „ En daar baal ik van”, zei hij donderdagavond in de raadsvergadering.

Veel beter te spreken is hij over de samenwerking met Heusden. Hij verwees daarbij naar de intenties van de Heusdense burgemeester Jan Hamming, die vorige week ver­klaarde dat ‘er gas op de plank’ moet komen bij de gemeentelijke samenwerking.

Waalwijk en Loon op Zand verke­ren
al jaren op vrijersvoeten. Er ligt bijvoorbeeld al een hele tijd een plan op de plank om delen van het ambtenarenkorps samen te voegen tot één backoffice. Maar als puntje bij paaltje komt, gebeurt er niet veel. Bureau Berenschot is nu bezig met een onderzoek naar onder meer de effecten van de ge­wenste samenwerking tussen Waalwijk en Loon op Zand. De re­sultaten daarvan komen volgens Kleijngeld binnenkort.

DeWaalwijkse burgemeester liet weten dat het tempo van Loon op Zand niet het zijne is. „Maar ja, het is uiteindelijk de langzaamste die het tempo bepaalt”, verzuchtte
Kleijngeld. Hij wees erop dat over een paar weken duidelijk wordt hoe het verder moet met de sa­menwerking in deze regio. Die dui­delijkheid moet komen uit het rap­port ‘Krachtig Bestuur’, dat in op­dracht van de provincie en de Ver­eniging van Brabantse Gemeenten is opgesteld. Dat rapport ver­schijnt
eind deze maand.

Hij kwam met zijn ontboezeming naar aanleiding van een motie van D66 en GroenLinksaf over de voortgang van de intergemeentelij­ke samenwerking en de democrati­sche controle daarop. De twee frac­ties pleitten daarin voor een onder­zoek naar mogelijkheden om nog intensiever samen te werken.

„Uiteindelijk moeten we daarbij de vraag beantwoorden of de hui­dige samenwerkingsvormen daar­in voorzien of dat drastischer maat­regelen nodig zijn, waarbij ook ge­meentelijke herindeling niet wordt uitgesloten”, zei Pieter den Hollander van D66. Hij nodigde
de fractievoorzitters uit om hier­mee aan de slag te gaan.

De motie kwam niet in stemming. Maar er gaat wel wat gebeuren, zo bleek na een schorsing van de ver­gadering. De fractievoorzitters wachten af wat de rapporten Be­renschot en ‘Krachtig Bestuur’ gaan brengen.

Daarna, waarschijnlijk in januari, gaat de hele raad zich over de kwestie buigen. Alles is bespreek­baar: van verdere samenwerking tot gemeentelijke herindeling. De bedoeling is om daarna ook ande­re partijen, zoals de raden van Heusden en Loon op Zand erbij te betrekken.
‘Maar ja, het is uiteindelijk de langzaamste die het tempo bepaalt’


Bron: Brabants Dagblad
Auteur: Sjaak Koolen

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home