Kaatsheuvel

Verzameld nieuws uit Kaatsheuvel Disclaimer: Teksten en/of foto's van deze weblog mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, of op welke andere wijze. Nederlandse Vereniging voor Journalisten 13641

woensdag, juni 20, 2012

Fietspaden in Loon op Zand zeer slecht.

Fietsersbond De Langstraat heeft forse kritiek op onder­houd fietspaden in toeristische gemeente Loon op Zand.

Organisatie dringt aan op maatregelen.


Wethouder wil in overleg.


KAATSHEUVEL –
Fietsersbond De Langstraat vindt het onderhoud van fietspaden in de gemeente Loon op Zand zwaar onder de maat. Het is volgens de bond onbe­grijpelijk en teleurstellend dat een toeristische gemeente haar fietsver­bindingen compleet laat verwaarlo­zen. „Het wordt bar en boos”, al­dus voorzitter Siem van Dijk van de Fietsersbond. Wethouder Ge­rard Bruijniks (Gemeentebelan­gen) wil graag in overleg met de or­ganisatie over de klachten. Wel be­nadrukt hij dat meteen wordt inge­grepen bij onveilige situaties.

De Fietsersbond dringt vanaf be­gin dit jaar bij de gemeente Loon op Zand aan op beter onderhoud van diverse fietspaden. Maar vol­gens
voorzitter Van Dijk is de si­tuatie het laatste half jaar eerder verslechterd dan verbeterd. Er lijkt zelfs geen ruimte voor klein onder­houd, concludeert hij uit de reac­ties van de gemeente.

De Fietsersbond stelt dat de onder­houdsstaat van vrijwel alle fietspa­den ten westen van de N261 en ten noorden van het dorp Loon op Zand werkelijk slecht is. Daar­bij wijst ze onder meer op de fiets­paden in de duinen, bij de Roestel­bergseweg, Waalwijksebaan en Van Haestrechtstraat/ Wielstraat. De problemen variëren van over­hangend groen, vuil op de paden, plas- en moddervorming, opko­mende wortels tot te smalle pa­den.

De Fietsersbond zegt het jammer te vinden dat zo’n slechte indruk bij de fietsende bezoekers wordt achtergelaten. Ze hoopt dat de echt slechte stukken voor de grote vakantiedrukte toch nog worden aangepakt.

Wethouder Bruijniks wijst op de noodzakelijke bezuinigingen van de gemeente. „ Er is gekozen voor onderhoud op minimaal niveau, waarbij de veiligheid van de fiet­sers wel voorop blijft staan.” Vol­gens hem is het fietspad langs de Horst, van Kaatsheuvel richting Til­burg, een bijzonder geval. „Dat wordt straks bij de ombouw van de N261 meteen ook aangepakt. Tot die tijd kiezen we daar niet voor grote maatregelen.”

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home