Kaatsheuvel

Verzameld nieuws uit Kaatsheuvel Disclaimer: Teksten en/of foto's van deze weblog mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, of op welke andere wijze. Nederlandse Vereniging voor Journalisten 13641

donderdag, november 29, 2012

Horeca dorpshart in kaart gebracht


KAATSHEUVEL –
Het plan voor nieu­we horeca in het dorpshart in Kaatsheuvel wekt de interesse van ondernemers. Volgens wethouder Ruud van Eijkeren (Pro3) komt de belangstelling van meerdere par­tijen met uiteenlopende plannen en ideeën.

De gemeente wil de horeca in Kaatsheuvel nu eerst goed in beeld brengen. Ze kijkt daarbij niet al­leen naar het toekomstige dorps­hart, maar ook naar bestaande ho­reca- vestigingen in het centrum. De gemeente wil zo meer inzicht in de vraag krijgen wat voor hore­ca zich het best in het Bruisend Dorpshart kan vestigen en op wel­ke plek. „Ondernemers moeten el­kaar natuurlijk niet kapot gaan concurreren”, geeft Van Eijkeren aan. „ Een deskundige kijkt nu mee naar de invulling.”

Horeca speelt een belangrijke rol in de plannen voor het Bruisend Dorpshart. Het nieuwe centrum moet zo een levendig karakter krij­gen.
Zo ziet de gemeente bijvoor­beeld graag (hoogwaardige) hore­ca in de voormalige brandweerka­zerne. „ Daar is ook belangstelling voor”, aldus Van Eijkeren, die de namen van de geïnteresseerden nog niet prijs wil geven. „Het zijn in ieder geval heel gevarieerde plannen.”

De gemeente heeft als eigenaar van de brandweerkazerne een flin­ke vinger in de pap over de toe­komstige invulling van het ge­bouw. Als er zich een geschikte partij aandient, zou het gebouw kunnen worden verhuurd of ver­kocht.

Ook staat horeca gepland voor de zogeheten noordwand van het Marktplein. Dit onderdeel wordt ontwikkeld door woningbouwcor­poratie Casade. Deze plek heeft de meest gunstige ligging voor terras­jes.

Bij de plannen wordt ook nog ge­keken naar de eventuele horeca in het toekomstige gemeenschaps­huis aan de rand van het plein. „ Een gevarieerd aanbod zou mooi zijn”, aldus Van Eijkeren, „maar het succes hangt natuurlijk voor een groot deel van de onderne­mers zelf af. Zij moeten de men­sen trekken.”

De vestiging van de nieuwe horeca laat overigens nog wel even op zich wachten. Rond Sinterklaas be­gint eerst de bouw van het nieuwe wijkje Branderhof in het Bruisend Dorpshart. De jaren daarna wordt verder gebouwd aan het nieuwe centrum met woningen, horeca, parkeerkelder en gemeenschaps­huis.

Het is afwachten hoeveel horeca­ondernemers zich uiteindelijk echt in het Kaatsheuvelse dorps­hart willen gaan vestigen.

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home