Kaatsheuvel

Verzameld nieuws uit Kaatsheuvel Disclaimer: Teksten en/of foto's van deze weblog mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, of op welke andere wijze. Nederlandse Vereniging voor Journalisten 13641

zaterdag, juni 15, 2013

Veel twijfels over Pr. Berhardplein

Kaatsheuvel – Casade Woondiensten wil na de bouwvakvakantie starten met de sloop van de woningen aan het ‘Prins Bernhardplein. Deze week behandelde de commissie Fysieke Omgeving het bestemmingsplan. Casade wil op deze locatie 14 woningen en 15 zorgwoningen bouwen. Tegen het plan zijn een zestal bezwaren ingediend. De commissieleden richten zich vooral op de door Casade toegezegde terugkeergarantie. Jan van Gorkom (Pro3): “De huidige woningen vallen onder de sociale woningbouw. Door de bestemming te vervangen haal je de terugkeergarantie er af. Casade laat in een reactie weten dat ze een sociaal statuut hanteert voor sloop van woningen. Daarin staan rechten en plichten over en weer van verhuurder en huurder in het hele proces: vanaf aankondiging tot en met het (eventueel) gebruik maken van terugkomgarantie. Bewoners die op basis van het sociaal statuut verhuizen, kunnen van die terugkomgarantie gebruik maken. Wij inventariseren dat op het moment dat de toewijzing van de nieuwe woningen gaat plaatsvinden. Het gebruik maken van de terugkomgarantie kan echter alleen plaatsvinden als de betrokken bewoner past in de doelgroep waarvoor gebouwd gaat worden. Bij dit concrete plan betekent dit dat zeker senioren gebruik kunnen maken van de terugkomgarantie. Volgens inspreker C. Isling is het allemaal niet zo moeilijk. “Bouw gewoon 42 sociale woningen terug en iedereen kan terugkeren”. Dit is volgens Casade echter tegen de Woonvisie-plus (2009), die samen met Casade is opgesteld. Een poos geleden is de Klankbordgroep ’t Rooi Dorp in het leven geroepen. Dit met het oog op de projecten Bernhardplein en Chalet Fontaine. In samenwerking met Casade en gemeente heeft de klankbordgroep een programma van wensen opgesteld. Daarin is naar voren gekomen dat vooral ouderen slechts zeer beperkte woonperspectieven in ’t Rooi Dorp hebben. Om de doorstroming in de wijk te bevorderen en om ouderen de mogelijkheid te bieden in de wijk te kunnen blijven wonen, heeft de klankbordgroep dit als wens opgenomen. De 15 zorgappartementen in het project Bernhardplein geven invulling aan deze wens”. De gemeenteraad beslist 29 juni over het bestemmingsplan. 

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home