Kaatsheuvel

Verzameld nieuws uit Kaatsheuvel Disclaimer: Teksten en/of foto's van deze weblog mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, of op welke andere wijze. Nederlandse Vereniging voor Journalisten 13641

zaterdag, december 31, 2011

Het knalt al volop in de straten

Kaatsheuvel - Het vond al weken plaats, maar sinds zaterdagmorgen 10 uur mag het ook officieel: vuurwerk afsteken.
Dat gebeurt inmiddels volop, met name door groepjes jongeren die door de straten trekken en bij grote voorkeur 'knallers' af laten gaan. De lucht ziet op bepaalde plaatsen gewoon blauw. In de buurt van bijvoorbeeld een ziekenhuis, bejaardencentrum of dierenasiel is het niet toegestaan om vuurwerk af te steken, meldt de politie.

Het afsteken is officieel toegestaan tot 1 januari 02.00 uur.

Weer thuis uit 't ziekenhuis

Kaatsheuvel - Na een opnmame van een weekje in het TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg, mocht ik vanochtend het ziekenhuis weer verlaten.

dinsdag, december 27, 2011

Weer aanrijding bij Sweensstraat

KAATSHEUVEL – Op de ‘beruchte’ kruising Sweensstraat- Antonius­straat in Kaatsheuvel heeft zondag­middag opnieuw een aanrijding plaatsgehad. Er deden zich voor zo­ver bekend geen persoonlijke onge­lukken voor. Een personenauto kwam uit de Antoniusstraat en wilde de Sweensstraat oprijden. De bestuurster zag een naderende auto over het hoofd, met een aan­rijding tot gevolg. Beide auto’s raakten zwaar beschadigd.

Op de kruising zijn al vaker onge­lukken gebeurd. In de nacht van oud op nieuw belandde daarbij zelfs een auto gedeeltelijk in een woning, met als gevolg grote scha­de. De gemeente heeft de kruising al meerdere malen aangepast.

zaterdag, december 24, 2011

Polles Keuken nieuwe blikvanger in Efteling

foto de Efteling

KAATSHEUVEL – Bezoekers van de Efteling kun­nen vanaf gisteren de buitenkant van Polles Keu­ken zien. Het pannenkoekenrestaurant met z’n Symbolicaanse vormgeving maakt deel uit van het Rijk der Fantasie. Het is het begin van een ambitieus plan dat uiteindelijk over enkele jaren moet leiden tot de bouw van Hartenhof: de grootste en duurste attractie in de geschiedenis van de Efteling. Polles Keuken is een opvallend gebouw met een 12,65 meter hoge hoektoren en koperen dakleien. Het restaurant biedt plaats aan zo’n 170 personen en ruim 150 bezoekers op het deels verwarmde terras. Polles Keuken opent in februari. Op 30 maart, de nationale Pannenkoe­kendag, is de officiële opening.

vrijdag, december 23, 2011

Gratis huwen wordt sobere kwestie in Loon op Zand

KAATSHEUVEL – De gratis huwelijks­voltrekkingen in de gemeente Loon op Zand worden fors sober­der. Een vergaderruimte in de ge­meentewinkel in Kaatsheuvel is vanaf 1 januari dé plek voor koste­loze huwelijken en partnerschap­pen. De kamer biedt plek aan maximaal zeven personen: het bruidspaar, vier getuigen en de ambtenaar. De gemeente wil zo kosten besparen.

Loon op Zand heeft nu twee ge­meentelijke trouwlocaties: De Ven­loene in het dorp Loon op Zand en de raadzaal in De Westkant in Kaatsheuvel. Op die laatste locatie worden nu op maandag- en dinsdagochtend de gratis huwelij­ken en partnerschappen voltrok­ken.

De gemeenten móeten hun inwo­ners de mogelijkheid bieden om kosteloos te trouwen. Ook Loon op Zand ziet de belangstelling voor de gratis voltrekkingen fors groeien. De gemeente wil met een sobere opzet de kosten stevig druk­ken. In De Westkant worden de gratis huwelijken en partnerschap­pen nu nog voltrokken door bui­tengewone ambtenaren van de burgelijke stand ( babs), geassis­teerd door gemeentebodes. Vanaf 1 januari neemt een ‘gewone’ amb­tenaar van de burgelijke stand dat werk over. Dat scheelt kosten, zo­als de vergoedingen voor de babs (zo’n 80 euro per huwelijk) en de ondersteuning van de bodes.

De ruimte in de gemeentewinkel is een stuk kleiner dan de raadzaal in De Westkant. De gemeente kan bij een ‘openbare plechtigheid’ geen mensen weigeren. Maar als er meerdere gasten komen, moe­ten zij staand in de gemeentewin­kel de plechtigheid volgen. „We zullen dat proberen te voorkomen en de bruidsparen daarover vooraf informeren”, stelt het college. De gratis huwelijken zijn vanaf 1 ja­nuari overigens alleen nog op dinsdagochtend mogelijk.

De gemeente wil met de sobere plechtigheid een uitzondering ma­ken voor bruidsparen met een Doe-pas, die het financieel lastig hebben. Zij krijgen wel de moge­lijkheid om hun huwelijk koste­loos te laten voltrekken in De Westkant met een trouwambte­naar, bode, gasten en diverse extra’s als muziek en toespraak.

Trouwen in hotel Efteling voorbij

KAATSHEUVEL – Het Efteling Hotel verdwijnt als trouwlocatie. De be­langstelling om in het hotel te trou­wen is de laatste jaren fors afgeno­men. Het is, volgens de Efteling, niet de enige reden om nu te stop­pen met de huwelijksvoltrekkin­gen.

„Het hotel is zich steeds meer gaan richten op het zakelijke seg­ment”, stelt de Efteling-woordvoer­ster. „Daar passen de huwelijksvol­trekkingen minder bij. Zo’n plech­tigheid heeft ook nogal wat voeten in de aarde.”

De afgelopen jaren liep het aantal huwelijksvoltrekkingen in het ho­tel terug van zo’n tachtig naar twintig, afgelopen jaar. „Bruidspa­ren komen bijvoorbeeld nog wel veel voor borrels, diners of bruids­reportages hier naartoe”, aldus de woordvoerster. „Maar de echte hu­welijksplechtigheid gebeurde steeds vaker elders.” Ook het Land­huys in Efteling Bosrijk vervalt per 1 januari als officiële trouwplek. Daar is slechts één huwelijk vol­trokken.

Volgens de Efteling ging het daar om een bijzonder verzoek en was het nooit de bedoeling om Bosrijk echt als trouwplek aan te laten wijzen. De gemeente Loon op Zand krijgt er per 1 januari ook een nieuwe trouwlocatie bij: boer­derij Het Uilennest aan de Loonse Molenstraat in Loon op Zand.

Bron BD

Actie tegen 'ontslag' WML'ers

KAATSHEUVEL - Zo'n 300 personeelsleden van sociale werkvoorziening WML roepen de politiek van de drie Langstraat-gemeenten op af te zien van het 'ontslag' van 44 WSW'ers met een tijdelijk contract.

"Het is sociaal onverantwoord de contracten niet te verlengen. We vragen daarom met klem te zoeken naar een andere manier om te bezuinigen", schrijven ze. Donderdag hebben de initiatiefnemers een brief plus 300 handtekeningen aan de colleges en gemeenteraden van Heusden en Waalwijk aangeboden. Loon op Zand volgt vrijdag..

woensdag, december 21, 2011

Aanleg parkeerkelder is ‘duurder’

KAATSHEUVEL – De aanleg van een grote parkeerkelder bij het Brui­send Dorpshart in Kaatsheuvel lukt de gemeente vrijwel zeker niet voor 2,5 miljoen euro. Het is al een tijd bekend dat enkele ton­nen extra nodig zijn voor dat plan, aldus wethouder Jacques Broeders (Gemeentebelangen). CDA-raads­lid Kees Grootswagers toonde zich maandagavond verrast door de ho­gere prijs. Hij ging nog altijd uit van de 2,5 miljoen euro die de raad eerder voor de parkeerkelder gereserveerd had. Volgens het col­lege waren de extra kosten inder­daad nog niet echt duidelijk aan de politiek voorgelegd. Dat moet de komende tijd wel gaan gebeu­ren.

Broeders benadrukte dat met de aanleg van een parkeerkelder veel geld gemoeid is. Bij eerdere onder­handelingen met de beoogde bou­wers Heijmans enWSG is al uitge­gaan van een bedrag van 2,7 mil­joen euro, maar dat kan zelfs op­lopen tot 3 miljoen euro.

Het college stelde eerder voor de aanleg van de parkeerkelder te schrappen om zo de kosten van het project Bruisend Dorpshart te drukken. Maar dat voorstel stuitte op grote weerstand van de poli­tiek. De gemeente en de bouwers Heijmans en WSG zijn nog altijd in onderhandeling over eventuele aanpassingen van het grote cen­trumplan. De partijen worstelen met de kosten.

De raad ging maandagavond ak­koord met een krediet voor het Bruisend Dorpshart van bijna 2,5 miljoen voor dit jaar en ruim 5 miljoen in 2012. Het totale project gaat zo’n 27,6 miljoen kosten. Bron BD

dinsdag, december 20, 2011

Bruijniks en Van Komen nieuwe wethouders Loon op Zand

Kaatsheuvel - Donderdagavond 15 december zijn tijdens de raadsvergadering de heer H.J. van Komen en de heer G. Bruijniks benoemd tot wethouder. Zij vullen de twee vacatures in die zijn ontstaan door het aftreden van de heer W.G.G. Aussems (per 23 juli 2011) en de heer J.P. Broeders (per 1 januari 2012). Wethouder W. Ligtenberg gaat per 1 januari weer parttime werken.

Hij was tijdelijke fulltime in dienst omdat hij een aantal complexe dossiers uit de portefeuille van de heer Aussems onder zijn hoede heeft genomen. De benoemde wethouders van Gemeentebelangen gaan per 1 januari 2012 aan de slag. Tijdens de eerste collegevergadering van het nieuwe jaar wordt de portefeuilleverdeling bepaald.

De heer Henk van Komen (56) is bestuurslid en secretaris van Gemeentebelangen en
werkzaam als schooldirecteur bij ROC Tilburg. Uit hoofde van deze functie maakt Van Komen deel uit van een aantal landelijke en regionale overlegorganen en werkgroepen vooral op het terrein van onderwijs, de bouw en de logistiek. De in Breda geboren Kaatsheuvelnaar zet zich sinds enkele jaren in voor de lokale gemeenschap. Niet alleen als bestuurslid van Gemeentebelangen, maar ondermeer ook als lid van de ledenraad van Rabobank de Langstraat en als vrijwilliger voor de organisatie van de 80 van de Langstraat.

De heer Gerard Bruijniks (49) is sinds 2010 raadslid voor Gemeentebelangen en voorzitter van de Raadscommissie Bestuur en Middelen. De in ’s-Gravenhage geboren Bruijniks is directeur van Thuiszorg West-Brabant, waar hij ook als plaatsvervangend en gedelegeerd bestuurder optreedt. De Kaatsheuvelnaar is financieel en bestuurlijk opgeleid en beschikt naast tien jaar ervaring in het bedrijfsleven over 21 jaar ambtelijke ervaring, ondermeer in de gemeenten Breda, Rotterdam en Den Haag.

Ingekomen bedankje

KAATSHEUVEL – Op maandag 12 december is woonzorgcentrum “de Vossenberg” in kaatsheuvel weer om getoverd in de sfeer van kerstmis. De werkzaamheden begonnen al om 7.00uur in de morgen en rond 16.30uur werden de laatste puntjes op de “i”gezet.

Wat weer terug is van weggeweest is een schitterende verlichte kerstboom. Die in de voortuin van de Vossenberg staat. Deze Kerstboom is gesponsord door de hoofdsponsor van de 2 wekelijkse Maandagavondbingo “Laura*s Groen”

Namens de activiteitenbegeleiding en medevrijwilligers wil ik Henk en Laura Smetsers van Laura*s Groen bedanken voor al hun mooi Planten, Bloemen en de schitterende Kerstboom van het afgelopen jaar.

Wessel van Boven
Vrijwilliger Bingo
Woonzorgcentrum “de Vossenberg”

Veel belangstelling project Apollo

KAATSHEUVEL – Het bouwproject ‘Apollo’ in het centrum van Kaats­heuvel gaat vrijwel zeker door. Het bedrijf De Bonth van Hulten ver­wacht begin 2013 met de bouw van de appartementen en winkels te starten. Het complex op de hoek van de Nieuwe Markt en Pe­perstraat wordt dan begin 2014 op­geleverd. Volgens De Bonth van Hulten is er volop belangstelling voor de appartementen.

Eind 2007 werden het voormalige Apollo-theater ( bioscoop) en het café van de in 2006 overleden Jan Smit gesloopt. Het terrein ligt nu al jaren braak. Combinatie De Bonth van Hulten en Volker Wes­sels Vastgoed wil al een tijd op die opvallende plek in het Kaatsheu­velse centrum een nieuw complex bouwen met commerciële ruimtes en zo’n tien luxe appartementen. De plannen hebben veel voeten in de aarde gehad. De gemeente Loon op Zand schetste onlangs nog een somber beeld van het bouwproject en wees op de grote financiële risico’s. Het plan zou staan of vallen met voldoende ko­pers. Volgens de woordvoerder van De Bonth van Hulten was dat beeld wat te negatief. „We zijn zelf juist uiterst positief over het pro­ject”, stelt hij. De initiatiefnemers zijn een grote reclamecampagne rond het nieuwe Apollo-complex gestart. Dat leverde tientallen reac­ties op. Tijdens een informatie­avond zijn de plannen verder toe­gelicht.

Het bedrijf schat dat voor de onge­veer tien appartementen nu zo’n twintig serieus belangstellenden zijn. Zij mogen zelf in grote lijnen bepalen hoe de appartementen er uit moeten komen te zien. Alleen de buitenkant van het complex ( ja­ren- dertigstijl) staat vast. De be­langstellenden hebben een schets­boek gekregen, waarin zij de ko­mende weken hun ideeën mogen uitwerken. Mensen kunnen zich nog inschrijven voor het project.

Bron BD: door Michel Koster

maandag, december 19, 2011

OPROEP

Vorige maand liepen wij een gedeelte van het Pelgrimspad ( door de Drunense Duinen) en kwamen daarbij een groen bankje tegen met daarop de tekst "Benkse van Jan" . Iets verder in het het bos stond een paars bankje met de tekst "Benske van Annie" . Tot mijn verbazing zag ik toen ook nog ergens tussen de bosjes een geplastificeerd bidprente van Jan (Smulders).

Tijdens een verjaardag vertelde ik dat verhaal en iemand uit Kaatsheuvel zei dat hierover een artikel gestaan zou hebben in een of andere krant. ( Het WeekJournaal liet mij ondertussen weten dat het daar niet ingestaan zou hebben)

Weet u misschien of dat verhaal ergens in heeft gestaan en zo ja, hoe ik dan aan dat artikeltje kan komen. Reageren kunt U via 06-229226447

zondag, december 18, 2011

Lowie van Gorp signeert het boek #KanjeGuusje


Bron: KanjerGuusje

Bromfietser brengt het er goed vanaf in Kaatsheuvel

KAATSHEUVEL - Een bromfietser had zondagmiddag in Kaatsheuvel op de Van Haestrechtstraat wel heel erg veel geluik dat hij het er bij een botsing met slechts lichte verwondingen van afbracht. Een automobilist zag de jongeman over het hoofd toen die met zijn auto afsloeg richting manege Pulles.
De bromfietser boorde zich in de zijkant van de wagen. De onderdelen van zijn brommer vlogen daarbij in het rond. Die onderdelen raakten zelfs een passerende auto op de Van Haestrechtstraat. De jongeman werd ter plaatse door ambulancemedewerkers behandeld en liep even later weer rond. Van zijn brommer bleef vrijwel niets heel.

BD:Langstraat

zaterdag, december 17, 2011

KanjerGuusje bij Hart van Nederland

REPORTAGE HART VAN NEDERLAND OVER KANJERGUUSJE

Brandweer uit naar Johan Vermeerstraat

Kaatsheuvel - Zojuist is de brandweer van Kaatsheuvel uitgerukt voor een binnenbrand in een woning in de Johan Vermeerstraat in Kaatshevel (15:43 prio1) Het betrof een schoorsteenbrand.

Scootmobielrijder gewond in Kaatsheuvel

KAATSHEUVEL - Zaterdagmorgen rond kwart voor elf is in Kaatsheuvel een man op een scootmobiel aangereden door een auto. De scootmobielrijder is met onbekend letsel door een ambulance weggebracht. De botsing had plaats op de kruising Heikantlaan met de van Heeswijkstraat. Bron: BD

vrijdag, december 16, 2011

Eerste boek overhandiging KanjerGuusje

Kaatsheuvel - Vrijdagavond werd in Bruna in Kaatsheuvel door de familie Van Gorp het boek over hun aan kanker overleden dochter overhandigd aan de familie Henskens, die enorm veel voor Guusje hebben gedaan. Het boek komt vermoederlijk volgende week de BRUNA TOP-10 binnen en heeft nu de naam bestseller. Het boek is beslist een aanrader.

Klik op foto om collage te bekijken

16 december 2011

Pastoraal werker Th. Schepens verlengt contract.

Op de sportpagina van dag- en weekbladen staan regelmatig berichten dat trainers van sportclubs hun contract al of niet verlengen. Meestal neemt de clubleiding maatregelen als de coach te weinig resultaten boekt en dus niet bevalt. Soms neemt de trainer zelf het initiatief om te vertrekken. Hij voelt zich niet thuis bij de vereniging, de spelers hebben geen vertrouwen meer om met hem verder te werken of de druk van supporters wordt dermate hoog dat een trainerswisseling onontkoombaar is.
Het kan ook anders: zowel clubbestuur als trainer zijn na een goed gesprek van mening dat een verdere samenwerking voor de club het beste is! Men is tevreden over elkaar!
Een belangrijke graadmeter om al of niet een trainer de laan uit te sturen of te behouden is het resultaat. Staat de club veilig, is er sprake van degradatie, zijn er kansen om kampioen te worden…
Een vergelijkbare situatie heeft zich onlangs voorgedaan in de parochie Kaatsheuvel.

Pastoraal werker Th. Schepens, die al enkele jaren met pastoor J. Groos het pastorale team vormt van de parochie Kaatsheuvel, heeft onlangs de leeftijd bereikt van 65 jaar. Dat betekent in het bisdom Den Bosch het einde van de pastorale zending als pastoraal werker. Dit in tegenstelling tot pastoors die wel na hun 65 jaar hun functie mogen blijven uitoefenen.
Het bestuur van de parochie was uiteraard al enige tijd op de hoogte van de naderende pensioenleeftijd van de heer Schepens. Al in een vroeg stadium is overleg geweest en vrij snel is het besluit genomen om, indien de mogelijkheden vanuit het bisdom er waren, hem binnenskamers te houden. Dat is tot onze grote vreugde gelukt: pastoraal werker Th. Schepens zet zijn pastorale arbeid in Kaatsheuvel voort.

Kaatsheuvelse kerstactie voor KanjerGuusje

KAATSHEUVEL - De Theresiaschool in Kaatsheuvel grijpt de kerstdagen aan om stil te staan bij het overlijden van de 10-jarige Guusje van Gorp en een moeder van een van de leerlingen, beiden ten gevolge van kanker.

Donderdag is er vanaf 16.45 uur een kerstdiner en kerstmarkt. Kinderen verkopen allerlei lekkers en hebbedingetjes, roosteren marshmallows en schminken. Muziek is er ook. De opbrengst is voor KWF Kankerbestrijding en de stichting KanjerGuusje.

Eén op de drie scholieren zonder licht in Loon op Zand

Loon op Zand - De politie heeft vanmorgen (16-12-2011) in het kader van de verlichtingscampagne een controle gehouden onder de schoolgaande jeugd. Tussen 07.15 uur en 08.15 uur hielden agenten onder het viaduct aan de Hoge Steenweg fietsende jeugd staande. Van de 27 passanten voerden er 9 geen verlichting. Zij ontvingen een bekeuring. Het doel van de actie is de veiligheid in het verkeer te verhogen.

Installatie nieuwe wethouders Loon op Zand en nieuwe burgemeester?

Kaatsheuvel - Gisteren, donderdag werden de twee nieuwe wethouders van Gemeentebelangen geinstalleerd, Dhr. Henk van Koomen en Dhr. Gerard Bruininkx. Opmerkerlijk was dat we een interim-burgemeester hadden: Dhr. Bertus Kemmeren
Foto's R. v.d. Laak

Grote vraag naar boek KanjerGuusje

donderdag, december 15, 2011

Zware straf verwacht na 'wangedrag' Dijkse Boys

HELMOND - Voetbalclub Dijkse Boys dreigt door de KNVB zwaar gestraft te worden voor zijn rol bij de vechtpartij na het duel in en tegen Deurne van vorige week. De tuchtcommissie van de voetbalbond heeft in een brief aan de Helmondse hoofdklasser laten weten dat Dijkse Boys beschuldigd wordt van 'collectief wangedrag' van spelers en functionarissen tijdens en direct na die wedstrijd, met name in de richting van de scheidsrechter.

Tevens wordt Dijkse Boys verantwoordelijk gehouden voor het niet handhaven van de orde bij de eigen supporters. Deurne wordt vooralsnog niets ten laste gelegd.

Het is aannemelijk dat Dijkse Boys punten in mindering krijgt, maar het is ook mogelijk dat de ploeg uit de competitie genomen gaat worden. Temeer omdat de KNVB dit seizoen geweld tegen scheidsrechters veel zwaarder straft.

Na afloop van het duel werd de scheidsrechter belaagd door spelers van Dijkse Boys en omstanders en ontstond er een grote vechtpartij. De politie kwam ter plekke en drie mensen, onder wie de scheidsrechter, deden aangifte

Bron: Brabants Dagblad

woensdag, december 14, 2011

De strijd van Guusje zorgt voor kippenvel


Het boek ‘KanjerGuusje - Mijn leven is van mij’ is te koop voor 19,95 euro. Het is verkrijgbaar via de website www.kanjerguusje.nl of bij de Bruna­boekwinkels.


Kaatsheuvel - In de huiskamer staat een mo­numentje voor Guusje. Een kastje met haar foto, branden­de kaarsjes, bijzondere voor­werpen en lievelingsspullen.

Vader Lowie van Gorp pakt de kleurrijke KanjerKetting van z’n 10-jarige dochter. „Kijk, deze ket­ting vertelt het verhaal van haar ziekte. Elke kraal staat voor een medische behandeling, onderzoek of gebeurtenis. De ketting heeft bijna driehonderd kralen en is bijna vier meter lang.”

De Kaatsheuvelse Guusje voerde een oneerlijke strijd tegen een zeld­zame vorm van kanker. Op 30 ok­tober overleed ze, pas 10 jaar oud.

Vader Lowie en moeder Yvonne spreken openhartig over de ziekte van hun dochter. „Voor veel men­sen is de dood taboe, maar wij vin­den het belangrijk dat dit verhaal verteld wordt. Hoe moeilijk het soms ook is. Je zit in een draaikolk van heftige emoties.”

En het is snel gegaan. Op 31 maart van dit jaar kregen Lowie en Yvon­ne het verschrikkelijke nieuws te horen. Guusje, één van hun zes kinderen, was ernstig ziek. Het le­ven van de familie stond in één keer op z’n kop. „Het kwam als een donderslag bij heldere hemel.

In één klap wordt je normale le­ven afgepakt.”

Het Emma Kinderziekenhuis AMC in Amsterdam werd het tweede huis van Lowie en Yvon­ne. „ Guusje had een zeldzame tu­mor in haar linkerlong”, vertelt Lo­wie. „Nog nooit gezien bij kinde­ren en dat overkomt dan onze dochter.”

5 mei is opnieuw een inktzwarte dag, als blijkt dat er eigenlijk geen genezing meer mogelijk is. De tu­mor is niet meer te verwijderen.

„Heel veel mensen wilden weten hoe het met Guusje ging”, blikt Lo­wie terug. „De hele dag door wa­ren er sms’jes en e-mails, onze kin­deren werden aangeklampt. Hart­stikke goed bedoeld natuurlijk, maar we konden dat er niet bij hebben.” Om mensen toch op de hoogte te houden, besloot Lowie een weblog te gaan schrijven op in­ternet over Guusje, haar behande­lingen, ziekte, gevoelens en emo­ties.

Het begon met een kleine groep volgers, maar de aangrijpende ver­halen trokken steeds meer lezers.

De teller staat inmiddels al op 4,5 miljoen bezoeken. „Ik schreef de weblog meestal rond midder­door nacht. Het schrijven was voor mij een soort uitlaatklep”, vertelt Lo­wie. „Ik heb geen ervaring als schrijver. Maar blijkbaar werden de mensen geraakt door wat ik schreef. Al die belangstelling en hartverwarmende reacties hebben me overvallen. Ik vond het soms moeilijk dat ik wist dat klasgeno­ten van Guusje en kinderen van de scouting meelazen. Daar pro­beerde ik toch rekening mee te houden.”

Guusje kreeg ondertussen steeds meer pijn, vaak zelfs ondraaglijke pijn. „Toch bleef ze geloven in haar eigen sprookje”, vertelt Yvon­ne. „ Ze wilde geen rekening hou­den met de dood. Zelf hou je te­gen beter weten in ook dat sprank­je hoop. Op 3o oktober moesten we Guusje dan toch laten gaan.”

Haar overlijden trok landelijke aan­dacht.

Lowie en Yvonne willen de herin­nering aan hun dochter levend houden. In november is de stich­ting KanjerGuusje opgericht. Deze zet zich in voor goede zorg voor kinderen met kanker en hun naas­ten.

„We hebben zelf gezien hoe belangrijk dat is. Guusje is natuur­lijk niet de enige die zoiets ver­schrikkelijks overkomt.”

Inmiddels komen in Kaatsheuvel al diverse acties los om geld in te zamelen voor de stichting Kanjer-Guusje.

Deze week verschijnt bovendien het boek ‘KanjerGuusje - Mijn le­ven is van mij’, een bundeling van de verhalen van Lowie van Gorp die op internet zijn verschenen: 272 pagina’s dik met vele foto’s.

Daarbij zit ook een speciale boe­kenlegger. De Kaatsheuvelnaar heeft het boek aangevuld met nog niet gepubliceerde gebeurtenissen en wat ‘kletspraat’ geschrapt, zoals hij het zelf zegt.

„We kregen kippenvel toen we al die weblogs weer doorlazen”, be­kent Van Gorp. „Het is allemaal zo snel gegaan.”

Wat anderen van zijn openhartig­heid vinden, maakt hem niets uit.

„Ik wil gewoon dit verhaal vertel­len. Onze ervaringen delen met an­deren. Er komen elk jaar zo’n 500 à 600 kinderen bij die hetzelfde gaan meemaken.”

Bovendien gaat een deel van de op­brengst van het boek naar projec­ten voor kinderen met kanker. „En heel belangrijk: we zien het als een monumentje voor onze dochter.”

Het gezin probeert nu ook het ge­wone leven weer op te pakken.

„Dat gaat met pieken en dalen”, stelt Lowie. „ Je mist haar altijd.

Zelfs als het bij onze familie heel gezellig is. Was ze hier maar bij, denk je dan.”

Dronken militair geschorst door Defensie

DEN HAAG - De 23-jarige dronken militair die afgelopen zondag in Loon op Zand een verkeersongeval heeft veroorzaakt waardoor een 20-jarige inwoner van Sprang-Capelle om het leven kwam, is door zijn werkgever voorlopig geschorst.

De man bestuurde een auto met vijf passagiers. De auto raakte van de weg en botste tegen een boom. De militair is sinds maandagavond weer op vrije voeten. Hij blijft wel verdacht, liet een woordvoerder van de marechaussee weten.

Het verhaal gaat dat de militair als illegale taxichauffeur aan het werk was. De marechaussee doet daarover geen mededelingen. De militair had vijf keer de wettelijk toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed. Het slachtoffer uit Sprang-Capelle overleed ter plaatse. Een inzittende raakte gewond, drie andere passagiers kwamen met de schrik vrij.

Ondanks een screening, de nadruk op normen en waarden in de opleiding, een streng ontslagbeleid en diverse integriteitsonderzoeken slaagt Defensie er maar niet in het aantal delicten onder militairen terug te dringen.

„We doen er alles aan om strafbare feiten te voorkomen, maar misschien moeten we concluderen dat we daar nóg meer in moeten investeren”, zegt Désirée Verweij, hoogleraar filosofie en ethiek aan de faculteit voor Militaire Wetenschappen in Breda. „Geen extra lesje, maar voortdurende aandacht voor ethiek. Zodat ze daar later na hun opleiding op een vanzelfsprekende manier zelf verder aan werken.” Dat is erg belangrijk voor Defensiepersoneel, vindt Verweij. „Wil de samenleving vertrouwen hebben in de krijgsmacht, dan moet die ook in moreel opzicht professioneel handelen.”

maandag, december 12, 2011

'Snorder' ongeval Loon nog vast

LOON OP ZAND - De 23-jarige militair uit Terneuzen die zondagochtend rond 5 uur een fataal ongeval veroorzaakte op de Kasteellaan bij Loon op Zand, zat gisteren nog vast. De militair werkte als illegaal taxichauffeur (snorder) en had teveel gedronken.

Bastiaan Dank (20) uit Sprang-Capelle kwam daarbij om het leven, zijn kameraad Ricky Dank (geen familie) raakte gewond.

De vijf passagiers kwamen terug van een stapavond in Tilburg na een feestje in Loon op Zand eerder op de avond, beaamt Ricky Dank gisteren tegenover het Brabants Dagblad. "De chauffeur was geen vriend van ons, zoals aanvankelijk werd beweerd", zegt Dank. "We hebben er niets van gemerkt dat hij te veel gedronken had."

Vermoedelijk omdat een van de vijf inzittenden naar Loon op Zand moest, nam de bestuurder de Kasteellaan naar het kerkdorp. Daar ging het in een bocht vlak voor de bebouwde kom mis. De auto raakte van de weg en klapte vervolgens tegen twee bomen. Er zaten te veel mensen in de auto, niet iedereen droeg een gordel.

Bastiaan Dank werd uit de auto geslingerd, Ricky Dank liep een hersenschudding op en een gebroken sleutelbeen. "Lichamelijk gaat het wel. De klap van het verlies van Bastiaan is veel groter."

Bastiaan Dank ging naar school op het Koning Willem I College in Den Bosch en werkte sinds ruim twee jaar als hulpmonteur bij het Udenhoutse bedrijf Hoppenbrouwers. Hij had het naar zijn zin op zijn werk, liet hij in 2009 in een interview met het Brabants Dagblad weten. "Ik wilde iets doen met mijn handen. Ik vind het allemaal geweldig wat ik doe."

Bij Hoppenbrouwers is de klap dan ook hard aangekomen, zegt adjunct-directeur Corné de Meijer. "Afgelopen vrijdag stond Bastiaan nog op een beurs om ons bedrijf te promoten. Hij zou in januari slagen als onderhoudsmonteur, niveau drie. Hij was een jongen die heel snel leerde, lag goed in de groep. Een slimme jongen, met ambitie voor het vak. Verschrikkelijk."

Vanwege het overlijden van Bastiaan Dank gelastte het bedrijf de kerstborrel af, gisteren hing de vlag halfstok.

Omdat de bestuurder een militair is, zal hij zich vermoedelijk voor de militaire rechtbank in Arnhem moeten verantwoorden. De marechaussee, die de zaak onderzoekt, wil overigens niet bevestigen dat de vermoedelijke dader als snorder werkte. "Dat onderzoeken we nog", zegt Alfred Ellwanger van de marechaussee.

Een woordvoerder van defensie wil nog niet ingaan op de mogelijke gevolgen voor de bestuurder van de auto.

zondag, december 11, 2011

Negen winnaars herfstcompetitie DES

KAATHEUVEL – Bij Hockeyclub MHC DES uit Kaatsheuvel zijn maar liefst zeven jeugdteams poulewinnaar geworden van de herfstcompetitie. Het gaat om de volgende teams: Meisjes A2, Meisjes B4, Meisjes C1, Meisjes D2 (foto), Meisjes D4, Jongens D1 en Meisjes E2. De herfstcompetitie wordt bij de jeugd gebruikt als een selectiecompetitie. Na de winterstop komen de teams uit in hun definitieve poule waar ze zullen strijden om het kampioenschap. De seniorenteams spelen wel een volledig seizoen. Dames 1 en Dames 4 van DES voeren momenteel beiden de ranglijst aan in hun poule.

koop een ster voor kanjer Guusje

koop een ster voor kanjer Guusje bij AmbianZe bloem & sfeer http://pic.twitter.com/XFNr2YGq

DESK op FACEBOOK

Kaatsheuvel - Mensen die zich interesseren voor hoofklasse DESK kunnen zich aanmelden op Facebook Voetbalvereniging DESK

Ongeval Midden-Brabantweg

Op de Midden-Brabantweg in Loon op Zand is vanmiddag een bestelbusje van de weg geraakt. De bestuurder verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur. De bestuurder wilde zijn busje nog corrigeren maar kreeg daar de kans niet meer voor. Het busje ging uiteindelijk over de kop en belandde weer op zijn wielen in de rechter berm van de weg. Het ongeval gebeurde in de rijrichting van Kaatsheuvel. De bestuurder raakte voor zover bekend niet gewond. Het bestelbusje raakte zwaar beschadigd door het ongeval. De gealarmeerde traumahelikopter hoefde niet ter plaatse te komen. Het is de laatste tijd vaker raak op de Midden-Brabantweg.

DESK laat ware gezicht zien.Kaatsheuvel – DESK heeft met de 5-2 overwinning op Venray de toon gezet voor tweede competitiehelft. De thuisclub moest het doen zonder de geschorste Mark Klijn en Enis Ulusan. DESK ging fel van start. Asry( normaliter in de aanval geposteerd maar nu gelegenheidsverdediger) scoorde in de eerste minuut al de 1-0. DESK speelde goed.

Met name spelverdediger Stijn Biemans maakte veel indruk op het publiek en op de gastcoach Hans Kraaij Jr. die eigenlijk gekomen was om Bas Joosten van Venray te bekijken. DESK bleef aandringen. In de twintigste minuut was het Thijs van de Berg die de 2-0 o het bord zette. Nog geen minuut later liet de Deskdoelman van der Schans los. Bas Joosten van Venray was attent en de ruststand 2-1.Trainer Ad van Seeters wisselde in de tweede helft Hoesyin Efe voor aanvaller Pennings. In de 53ste minuut schoot de invaller net over het doel van Venray. Even later was het Bas Joosten die de 2-2 scoorde.

Het publiek vreesde voor weer een nederlaag maar Biemans en Asry namen de ploeg op sleeptouw. In de 53te minuut schoot Efe net over het doel van Venray. Enkele minuten later was het wel raak en kwam DESK op 3-2. In de 56ste minuut kwam de thuisploeg zelfs op door Chraou op 4-2. “Toch was ik bang dat het fout zou gaan”, verklaarde Ad van Seeters na afloop. Het tegendeel gebeurde. In de 90ste minuut voltrok Efe met een loepzuiver schot het vonnis. Met een prachtig schot van link bepaalde Efe de eindstrand op 5-2. Uitblinker en man of the match was Stijn Biemans, die zijn beste wedstrijd van het seizoen speelde. “Ik kon de jongens (Efe en Chraou) in de loop aanspelen. Daar ligt mijn kracht”. Toegegeven, het pubkliek genppt van de nummer 6. Na afloop van de wedstrijd waren aan de kant alleen maar vrolijke gezichten. In een kring riep de leider “Wat hebben we goed gespeeld. Aller spelers juichten mee.

Trainer Ad van Seeters was dolgelukkig. “Ik roep tijdens de training altijd: zorg dat je jezelf beloond. Dat is nu gebeurd”. De trainer complimenteerde vooral het trio van Boxtel, Yassin en van de Berg, die heer en meerster waren op het middenveld. Volgens de trainers is Biemans een van de betere spelers in de Hoofdklasse. “Je ziet dat op de trainingen, maar tijdens de wedstrijden komt er dat te weinig uit”. Van Seeters gaf overigens de hele ploeg een groot compliment. “We hebben een keepertje van 17 jaar, die het geweldig goed gedaan heeft”. “We hebben onszelf vandaag beloond voor het harde werken. Tijdens de winterstop krijgen we de tijd om alleen maar omhoog te kijken”, aldus de trainer.

Militair opgepakt na dodelijk ongeluk in Loon op Zand

LOON OP ZAND - De politie heeft zondag in Loon op Zand een militair uit Terneuzen aangehouden. De 23-jarige man zou onder invloed van drank rond vijf uur 's ochtends een ongeval hebben veroorzaakt op de Kasteellaan. Daarbij kwam een bijrijder om het leven.

Omstanders vertellen dat het gaat om een snorder, een illegale taxi uit Tilburg. De politie kan dat nog niet bevestigen. De man zou vanuit de richting van Tilburg zijn gekomen en op de bochtige Kasteellaan eerst tegen een boom zijn aangereden en vervolgens tegen een verkeersbord.

Slachtoffers
Volgens de politie zaten er zes mensen in de auto bij de militair. Dat zijn er te veel, omdat er maar voor vijf personen gordels in de auto's zaten. Bij het ongeval kwam een 20-jarige bijrijder uit Loon op Zand ter plekke om het leven nadat hij uit de auto werd geslingerd. Een ander raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

Alcohol
De militair is een 23-jarige man uit Terneuzen. Bij de blaastest heeft de militair vijf keer de toegestane hoeveelheid alcohol geblazen. Volgens de politie gaat het om een beginnend bestuurder. Zijn rijbewijs is ingevorderd. De politie en de Koninklijke Marechaussee onderzoeken de zaak

Dode bij ongeval in Loon op Zand

LOON OP ZAND - *Update 8.50 uur* Bij een auto-ongeval in Loon op Zand is zondagmorgen 11 december tegen 5 uur een 20-jarige man uit Loon op Zand om het leven gekomen.

De bestuurder had gedronken. Het slachtoffer zat als passagier in een personenauto die tegen een boom botste. Hij is daarbij uit de auto geslingerd en overleden.

Het verkeersongeval gebeurde op de Kasteellaan in Loon op Zand. In de auto zaten zes personen. De 23-jarige bestuurder en vijf passagiers.

De auto kwam vanuit de richting Tilburg en was onderweg naar Loon op Zand. Door nog onbekende oorzaak verloor de automobilist de macht over het stuur, waardoor de auto frontaal tegen een boom botste.

Door de klap werd het 20-jarige slachtoffer uit de auto geslingerd. Hij overleed op de plaats van het ongeval aan zijn verwondingen. Een andere inzittende raakte ook gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. De overige drie passagiers en de bestuurder kwam met de schrik vrij. Zij werden in het politiebureau in Loon op Zand opgevangen.

Agenten hebben inmiddels de nabestaanden van het overleden slachtoffer geïnformeerd.

De 23-jarige bestuurder een militair afkomstig uit Terneuzen, is door de politie gearresteerd omdat hij alcohol had gebruikt. In het politiebureau onderging hij een ademanalyse waaruit bleek dat hij vijfmaal teveel had gedronken voor een beginnend automobilist. Zijn rijbewijs is direct ingevorderd. Tijdens het onderzoek bleek dat de verdachte een militair is. Om die reden is ook de Koninklijke Marechaussee bij het verdere onderzoek betrokken

zaterdag, december 10, 2011

Bewoners van de Eekhof terug in Kaatsheuvel

KAATSHEUVEL – Bewoners van zorg­centrum Eekhof, die drie maan­den geleden naar De Herven in Den Bosch zijn verhuisd, komen maandag 19 en dinsdag 20 decem­ber weer terug naar Kaatsheuvel. De bewoners en het personeel ne­men ook het meubilair weer mee naar het oude, maar gerenoveerde nest.

Het woonzorgcentrum was hard toe aan een grondige verbouwing. „ Alle kamers waren veel te groot. Dementerende ouderen zijn ge­baat bij kleine, rustige omgevin­gen. Een verbouwing was dus hard nodig’’, vertelt Anneke Jan­sen, locatiemanager van Eekhof.

Stichting Schakelring, waar Eek­hof onder valt, heeft flink in het project geïnvesteerd. In drie maan­den tijd is het Kaatsheuvelse zorg­centrum volgens Jansen compleet verbouwd.

BRUISEND DORPSHART Onderzoekers pleiten voor verder gaan met schone lei

KAATSHEUVEL – Veel is er fout ge­gaan met het plan voor de bouw van het Carré in het Bruisend Dorpshart van Kaatsheuvel. Maar dat hoeft geen aanleiding te zijn voor een politieke afrekening. Dat is vrij vertaald een van de conclu­sies uit het onderzoek naar de gang van zaken rond het Carré, het multifunctionele centrum dat in Kaatsheuvel moet verrijzen. Het onderzoek werd uitgevoerd door de onafhankelijke buitenstaanders Joep Baartmans-van den Boogaart ( oud- gedeputeerde) en Gerard Daandels ( oud- burgemeester on­der meer Liempde en Deurne).

De exploitatie van het Carré bleek enige tijd geleden 600.000 euro duurder uit te vallen dan begroot. Dat nieuws leidde tot grote beroe­ring binnen het gemeentebestuur. Een ambtelijk onderzoek maakte duidelijk dat er veel fout was ge­gaan, zowel bestuurlijk als ambte­lijk. Het ontbrak aan regie, samen­werking en onderlinge communi­catie. Bovendien was onduidelijk wie voor wat verantwoordelijk was en was de dossiervorming on­dermaats. Niemand had een totaal overzicht van wat er speelde.

De raad greep het ambtelijk onder­zoek aan om extern de zaak nog eens te laten beoordelen. Baart­mans en Daandels namen die taak op zich. Zij presenteerden gisteren hun bevindingen. „Iedereen is met de billen bloot gegaan”, liet Daan­dels weten. Hij en Baartmans lie­ten zich optimistisch uit over de toekomst. Maar dan is het volgens hen wel nodig dat het gemeentebe­stuur een streep trekt onder het verleden en de blik richt op de toe­komst. „Dat is ook mogelijk, want we hebben geconstateerd dat hier geen sfeer heerst van afrekenen met elkaar”, aldus Baartmans. De onderzoekers adviseren 1 januari 2012 als nieuwe startdatum vast te leggen. Daarbij is het noodzakelijk dat voor de verdere ontwikkeling van het Bruisend Dorpshart en het Carré absolute duidelijkheid komt over taken, rollen, verant­woordelijkheden, procesbewaking en communicatie. Burgemeester Wim Luijendijk kondigde gisteren aan dat dit ook zal gebeuren.

Het college heeft volgens Luijen­dijk ook alle verantwoordelijkheid op zich genomen voor hetgeen er gebeurd is tot nog toe. Baartmans en Daandels complimenteerden overigens B. en W. voor hun open­heid en eerlijkheid en bereidheid om hun fouten te erkennen. „Er is een compleet beeld ontstaan. Het is nu tijd om een hectische perio­de af te sluiten, want dit was het en dit mag nooit meer gebeuren.”

Kritiek hebben de onderzoekers ook. Ze vinden het een ernstige misrekening dat B. en W. geen standpunt innamen over het amb­telijk onderzoek. Daardoor bleef te veel hangen in onduidelijkheid, met name over concrete voorstel­len voor verbeterpunten. De on­derzoekers vinden ook dat de bur­gemeester een meer prominente rol had kunnen spelen. „Ik had in­derdaad dringender kunnen zijn”, gaf Luijendijk toe.

De raad bespreekt donderdag het onderzoeksrapport.

Bron: Brabants Dagblad.

donderdag, december 08, 2011

RTV Midden Brabant gaat digitaal

KAATSHEUVEL - Omroep RTV Midden Brabant wil in maart/april volgend jaar beginnen met digitale televisie-uitzendingen.
Volgens voorzitter Ad Govaarts is dat nodig om meer kijkers te trekken. Door de sterke opkomst van digitale televisie raken de 'ouderwetse' analoge uitzendingen uit de gratie. "Onze kijkdichtheid is daardoor lager geworden", aldus Govaarts.

RTV Midden Brabant, de lokale omroep voor de gemeenten Waalwijk en Loon op Zand, verwacht door de digitalisering de reclame-inkomsten te kunnen verhogen. Als meer mensen naar RTV kijken, is dat aantrekkelijker voor adverteerders. Bovendien kan de omroep straks een groter gebied bestrijken: van Raamsdonksveer tot Den Bosch.

Kerstconcert St. Jan Kaatsheuvel 11 december 2011

Kaatsheuvel - Het gemengd koor St. Jan te Kaatsheuvel organiseert op zondag 11 december een kerstconcert waarvan de opbrengst ten goede komt aan de restauratie van de St. Janskerk.

Behalve het koor St. Jan onder leiding van dirigent M. Kuijs en organiste M.Mennens treden op het Hoorns Byzantijns Mannenkoor o.l.v. dirigent Grigori Sergei Sarolea en Willeke Smit uit Sprang-Capelle, een veelbelovend talent dat dwarsfluit speelt. Het concert begint om 14.00 u. Kaarten voor het concert zijn te koop bij het V.V.V. in de Peperstraat, bij het parochieel centrum naast de St. Jan, bij de koorleden en voor aanvang in de kerk.

De entree bedraagt € 7,50 inclusief een kopje koffie. Het gemengd koor St. Jan heeft o.a. op haar repertoire staan Heilige Nacht en Transeamus, het Hoorns Byzantijns Mannenkoor heeft Russisch Orthodoxe muziek op het programma staan en liederen uit de Oekraïne met werken van o.a. de componisten D. Bortn ‘ anskvj en T. Shevchenko. Willeke Smit speelt o.a. Silent Night en What child is this?

Centrum Kaatsheuvel bakermat van rebellie

Kaatsheuvel – Aan de overlast die jongeren elke week in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 02.30 in het centrum van Kaatsheuvel veroorzaken moet snel afgelopen zijn. “Desnoods ga ik er zelf zitten ”,stelde aldus wethouder Jacques Broeders dinsdagavond tijdens een bijeenkomst over de leefbaarheid rond het Markplein in Kaatsheuvel in De Westkant.

Opmerkelijk was dat de aanwezigen relatief weinig opmerkingen hadden over de overlast van de huidige grondwerkzaamheden voor het Bruisend Dorpshart. De ontbrekende noodverlichting, de slechte noodbestrating en los zand zijn wel punten van ergernis. Aannemer Heijmans zegde toe deze problemen snel op te lossen. “Hoe het Dorpshart eruit komt te zien kan ik U niet zeggen”,stelde Broeders, die nog volop onderhandeling is met de V.O.F. Bruisend Dorpshart. Wel gaf hij toe dat de politieke discussie over het accommodatiebeleid de zaak heeft vertraagd. “Daarnaast zit de economie en de problemen met een van onze partners (W.S.G) niet mee”.

Na de pauze kwamen de bewoners toch weer terug op de overlast van jeugd in de vrijdagnachten. “Ik durf te stellen dat dan 80% van de overlast dan plaatsvindt”, stelde een bewoner. Volgens hem is het centrum van Kaatsheuvel en met name zijn straat ’ de bakermat van rebellie”. Volgens Jacqueline de Bekker van het wijkgericht werken stelde dat het team een groep jongeren in beeld heeft waarvan de ouders een brief hebben ontvangen. Burgemeester Wim Luijendijk zei wel globaal een beeld te hebben van de overlast van jongeren, maar dat het zich zo toespitste op de vrijdagnacht was hem niet bekend. Volgens hem neemt wel het aantal meldingen toe.

Volgens de bewoners is er te weinig terugkoppeling tussen gemeente en politie. “Ik zeg niets toe, maar ik ga de zaak onderzoeken”, zegde de burgemeester toe. Bewoners van de Lievekenshoek vroegen het college op vrijdag tijdens de weekmarkt, de Peperstraat maar ook de Lievekenshoek af te sluiten. “De straat wordt gebruikt door sluipverkeer en dat zorgt voor levensgevaarlijke situaties”. Heijmans zegde nog toe voor de jaarwisseling alle overbodige verkeersborden te verwijderen en omleidingborden extra vast te zetten. De volgende bewonersbijeenkomst is op 9 januari 2012.

Hou 't in de gaten...............

woensdag, december 07, 2011

WML snijdt in aantal banen

KAATSHEUVEL – Een aantal werkne­mers van sociale werkvoorziening WML verliest per 1 januari zijn baan. Het gaat om mensen met een tijdelijk contract. Volgens woordvoerder Robin de Jong is dat het rechtstreekse gevolg van de be­zuinigingen van de rijksoverheid op de sociale werkvoorziening. Om hoeveel mensen het precies gaat is nog niet bekend. De Jong: „Dat bekijken we nog, maar het zijn er vrijwel zeker minder dan dertig. We proberen uiteraard zo veel mogelijk mensen binnen het bedrijf te houden. Maar het houdt een keer op.” Werkbedrijf Mid­den­Langstraat (werkzaam in de gemeenten Loon op Zand, Waal­wijk en Heusden) krijgt volgend jaar 650.000 euro minder subsidie van het Rijk. „ Dat betekent dat het aantal medewerkers omlaag moet en dat tijdelijke contracten die per 1 januari aflopen niet verlengd worden”, aldus De Jong. „ Heel erg vervelend natuurlijk voor de mede­werkers die het betreft.”

Volgens de WML-woordvoerder zijn de mensen om wie het gaat minstens een maand van tevoren ingelicht, zoals de cao voorschrijft. Wellicht volgen nog aanvullende gesprekken. De mensen die nu geen contractverlenging krijgen ko­men op een wachtlijst. De Jong: „ Zodra een gesubsidieerde plaats vrijvalt, proberen we die mensen te laten terugkeren bijWML.”

Er ontstaan vacatures als werkne­mers elders een reguliere baan krij­gen of wanneer mensen met pen­sioen gaan. Dat laatste gaat de ko­mende tijd steeds vaker gebeuren, nu de generatie babyboomers lang­zaamaan met pensioen gaat.

Bron: Brabants Dagblad Auteur Dik de Joode

Efteling test nieuwe Python-treinenKAATSHEUVEL - De Python in de Efteling heeft nieuwe treinen. De komende dagen wordt proef gedraaid. In de loop van volgende week wordt de achtbaan weer geopend voor publiek.

De nieuwe treinen hebben onder meer een rode slangenhuid. Volgens de Efteling zijn ook de schouderbeugels flink verbeterd. De passagiers hebben beter zicht tijdens hun rit in de achtbaan. Niet alleen de Python is flink aangepakt. Ook de Fata Morgana heeft onlangs een flinke opknapbeurt ondergaan.

maandag, december 05, 2011

Overlast jeugd leidt tot brief aan ouders

KAATSHEUVEL – De overlast van een groep jongeren in Kaatsheuvel heeft geleid tot een brief aan de ouders van deze jeugd. Ze worden gewaarschuwd voor het gedrag van de groep waar hun kind deel van uitmaakt. Binnenkort krijgen de betrokken ouders ook bezoek van een medewerker van welzijns­organisatie Triangel/ De Twern om over het groepsgedrag te praten. Ook wordt contact gezocht met de jongeren zelf. In Kaatsheuvel wor­den regelmatig vernielingen ge­pleegd. Het probleem speelt in het hele dorp, maar het centrum heeft er het meeste last van. Vooral op de vrijdag- en zaterdagavond wordt nogal eens wat vernield.

De politie heeft de laatste tijd in­tensief gecontroleerd in het Kaats­heuvelse centrum. Daarbij is een groep jongeren in beeld gekomen die regelmatig in dit gebied rond­hangt. Het gaat overigens niet al­leen om jeugd uit het dorp Kaats­heuvel zelf, maar ook om jongeren uit andere plaatsen. De politie heeft veel namen van deze jonge­ren weten te achterhalen. Tiental­len ouders hebben een brief ont­vangen.

Het gaat hier om een gezamenlijke actie van de gemeente Loon op Zand, politie, wooncorporatie Casade en Triangel/ De Twern. Met het benaderen van de ouders en de jongeren zelf hopen deze in­stanties de overlast terug te drin­gen. Als de jongeren toch de fout ingaan, zullen zij waarschijnlijk als ‘groep’ worden doorverwezen naar Buro Halt.

Bron: BD

Toezichthouder aangesteld bij stichting WSG

DEN HAAG/ GEERTRUIDENBERG – Mi­nister Piet Hein Donner van Bin­nenlandse Zaken heeft een extern toezichthouder aangesteld bij Wo­ningstichting Geertruidenberg. De corporatie, die met flinke finan­ciële problemen kampt, moet bin­nen een week een saneringsaan­vraag indienen bij het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV). Voor 1 juni 2012 moet het saneringsplan klaar zijn, zo laat Donner de Tweede Kamer weten.

De minister vindt dat voormalig directeur Peter Span te veel risico’s heeft genomen en dat de Raad van Toezicht te weinig tegenwicht bood.

In april dit jaar werd Span aan de kant geschoven en huidig inte­rim- directeur Peter Ruigrok aange­steld. Aan hem de taak de corpora­tie weer gezond te maken. Het Waarborgfonds Sociale Woning­bouw wilde tot 1 december garant staan voor de financieringslasten, op voorwaarde dat de corporatie een oplossing vond. Bijvoorbeeld in de vorm van een fusie met een andere corporatie. Dat is echter niet gelukt. Om acute liquiditeits­problemen te voorkomen, moet WSG nu van de minister een sane­ringsplan opstellen.

In dat plan moet blijken hoeWSG voldoende grond en koopwonin­gen afstoot om het liquiditeitspro­bleem op te lossen. In de optiek van de minister is er wel voldoen­de vermogen aanwezig ten opzich­te van de uitstaande leningen. Ech­ter, door de slechte verkoopbaar­heid van het bezit is er te weinig geld om de rente op de leningen te betalen.

WSG beschouwt de maatregel als een steun in de rug. „ Kennelijk vindt de minister dat wij op de goede weg zijn”, reageert interim­bestuurder Peter Ruigrok ver­heugd op de ingreep. „De minister geeft ons de tijd om door te gaan met het verkopen van onze grond­posities en daardoor de risico’s te verkleinen, ook voor eventuele partners. Maar ook het zelfstandig doorgaan blijft nog steeds een op­tie.” Gerard Erents wordt aange­steld als toezichthouder. Hij was eerder bestuurder bij diverse cor­poraties. Hij moet erop toezien dat WSG doet wat de minister heeft opgedragen

Bron: BN De Stem/ BD

Hulp van buitenaf moet plan dorpshart Kaatsheuvel vlot trekken

KAATSHEUVEL - De onderhandelingen over het Bruisend Dorpshart in Kaatsheuvel blijken ingewikkeld en tijdrovend.

De gemeente Loon op Zand en de beoogde bouwers Heijmans en WSG (VOF Bruisend Dorpshart) hebben nog steeds geen akkoord over eventuele aanpassingen van het Kaatsheuvelse centrumplan.

Hans de Jonge, directievoorzitter van de Brink Groep, treedt op als extern bemiddelaar en probeert de partijen op één lijn te krijgen. "Het is niet eenvoudig, maar ik heb goede hoop dat het lukt", stelt hij. Het is volgens hem niet verstandig om een harde deadline te stellen bij zulke onderhandelingen. "Eventuele aanpassingen moeten financieel en juridisch goed doorgelicht worden."

Statenvragen over garantstelling WSG

GEERTRUIDENBERG - Wat wist de provincie nu wel en niet over het schenden van de afspraken rond de garantstelling van 25 miljoen euro aan WSG, de woningstichting die als projectontwikkelaar onder andere bij centrumplannen in Kaatsheuvel en Berkel-Enschot is betrokken? Als WSG dat geld niet in depot heeft gegeven, beseft de provincie dan wel dat zij rentes misloopt?

Dat is de teneur van de vragen die de Statenfractie van GroenLinks (GL) heeft gesteld aan Gedeputeerde Staten (GS).

GL wil weten of GS, zoals de gemeente Geertruidenberg beweert, op de hoogte waren van de afspraak met WSG om geld uit de verkoop van woningen niet langer in een depot te storten maar te ge­bruiken voor nieuwe projecten.

Uit een verslag van 13 oktober blijkt dat de provincie pas dan door de gemeente Geertruidenberg met de geschonden afspraken wordt geconfronteerd. ' De provincie geeft aan dat een dergelijk be­sluit niet door haar genomen is', citeert GL-Statenlid Patricia Brunklaus uit dat verslag. Ze vraagt zich ook af of GS wisten dat de gelden voor de garantstelling niet in depot zijn gegeven bij de Brinkgroep, zoals afgesproken, maar bij deWSG zelf. "Worden de rentes die de provincie hierdoor misloopt vergoed door de WSG?"

Door WSG niet te laten aflossen, maar een soort doorlopend kre­diet aan WSG te verstrekken, kan de garantstelling worden aange­merkt als staatssteun, stelt zij. Daar zitten bovendien grote risico's aan, gezien de ongezonde fi­nanciële situatie van WSG: "Hoeveel risico loopt de provincie om 12,5 miljoen euro kwijt te raken?", aldus Brunklaus.

Bron: Brabants Dagblad

zondag, december 04, 2011

DESK krijgt oorwassing in Rosmalen


Rosmalen – Nadat de spelers van DESK ze vorige week uitgemeten kregen van trainer van Seeters dachten de weinige bezoekers dat DESK er vol tegenaan zou gaan. Maar DESK moest door schorsingen en blessures het doen zonder van Rijsbergen, Van den Berg en doelman Hoevenaar. Opvallend was het debuut van doelman Remco van der Schans (17) die, zo bleek, een verdienstelijke wedstrijd zou spelen. In de eerste tien minuten gingen de ploegen gelijk op. Maar in de 12e minuut was het raak. Van Zon schoot de bal die twee keer terug kwam van een Deskverdediger zuiver in en zette de thuisploeg op 1-0. Tijd genoeg om de schade nog in te halen, zou je zeggen. Met veel strijd en weinig kansen voor DESK was de amusementswaarde in de eerste helft meer dan voldoende.
De tweede helft was nauwelijks begonnen en DESK stond in de 46ste minuut al met 2-0 achter. Uitblinker Thijs van der Velden schoot in de korte hoek in en liet Van der Schans kansloos. Acht minuten later wisselde de trainer Jongbloets voor Snoeren, maar ook dit jonkie kon niet veel extras brengen. DESK was rijp voor de slachtbank. Na een afgekeurd doelpunt van DESK en een schot van Charau (net naast), en een schot net over het doel van doelman Smit, was het OJC dat het initiatief nam. De vaste waarde Biemans, die veel balbezit had , maar geen splijtende passes gaf werd in de 66 minuut gewisseld voor van Seeters (19). Ook dit mocht niet baten. Het enige wapenfeit van DESK was dat Asrih twee maal naast het doel van OJC kopte. Joost de Laat van OJC kopte na een mooie aanval de bal achter Van der Schans (3-0). Van Seeters bracht Bink nog voor Asrih, maar Thijs van der Velden schoot voor OJC en bepaalde de eindstand op 4-0.
Het is duidelijk dat trainer Van Seeters met een probleem zit. “Ik blijf zeggen dat we een sterkere selectie hebben dan vorig jaar en we hopen op het tweede gedeelte van de competitie. Volgens de trainer lieten de ‘grote spelers’ van DESK het weer afweten. “Vorig jaar na de winterstop ging het beter. Laat ons hopen dat het dit jaar weer hetzelfde is”, klonk het nuchter. Maar volgende week zal DESK het moeten doen zonder Ulusan en Klijn, die beiden geel kregen.

Sinaasappelrecord staat


foto: Jacky Smit

Actie AH in volle gang


vrijdag, december 02, 2011

Behoud visvijver Uniekaas bespaart veel geld

KAATSHEUVEL – De visvijver aan de Amerikastraat in Kaatsheuvel ver­dwijnt voorlopig niet. De gemeen­te ziet af van het plan om de oude vijver op te ruimen, het terrein op te hogen en te gebruiken voor an­dere doeleinden. Volgens wethou­der Jacques Broeders (Gemeente­belangen) is met zo’n plan veel geld gemoeid. Een investering die in zijn ogen op dit moment niet echt nodig is.

En de gemeente kan het geld goed gebruiken nu de opbrengsten van het toekomstige Bedrijvenpark Kaatsheuvel (Kets West II) tegen­vallen. Tot dusver zijn slechts twee kavels verkocht aan het Kaatsheu­velse bedrijf Hultermans Elektro & Beveiliging en ontwikkelaar De Bunte Vastgoed.

Met een uitgebreide campagne moeten meer bedrijven over de streep getrokken worden. Verder is besloten de gemiddelde grond­prijs te verlagen van 145 naar 135 euro.

De KetsWest II brengt in ieder ge­val voorlopig veel minder op dan gedacht. Het gaat hier om tonnen. Vanwege deze tegenvaller heeft het college besloten minder geld uit te trekken voor de grote op­knapbeurt van het huidige bedrij­venterrein Kets West I in Kaats­heuvel.

Volgens wethouder Broeders blij­ven de plannen voor de revitalise­ring grotendeels overeind. Wel is besloten de vijver aan de rand van het bedrijventerrein gewoon te la­ten liggen.

Eerder was het idee om de Kaats­heuvelse plas dicht te gooien, waar­door extra bedrijfsgrond beschik­baar zou komen. „Maar die behoef­te is er nu niet echt”, stelt Broe­ders vast. Voor veel vissers is dit goed nieuws. De vijver achter het be­drijf van Uniekaas is vooral bij de jeugd een geliefde visplek. In het verleden maakten meerdere Kaats­heuvelnaren zich hard voor be­houd én goed onderhoud van de waterplas.

Raadsenquête naar dossier WSG

RAAMSDONKSVEER - 'De onderste steen moet boven'. Onder dat motto heeft een zeer ruime meerderheid van de gemeenteraad van Geertruidenberg gisteravond besloten tot een raadsenquête naar het dossier WSG.

Directe aanleiding is volgens diverse partijen het 'zoveelste lijk' dat uit de kast kwam vallen.

In weerwil van een eerder genomen raadsbesluit, om de opbrengsten van verkochte woningen van projecten in Rivierzicht-Noord en -Zuid te gebruiken voor het aflossen van een hypotheek, stond het college van B en W WSG toe die gelden te gebruiken voor het afbouwen van de overige huizen. De raad besloot daartoe omdat de provincie Noord-Brabant en de gemeente samen voor die lening van 25 miljoen euro borg staan.

Alle partijen waren ervan overtuigd dat het college daarmee het raadsbesluit met voeten trad. Reden voor de oppositiepartijen (VVD, GroenLinks, PvdA en SP) een motie van wantrouwen in te dienen tegen het voltallige college van B en W. Coalitiepartijen CDA, UwDrieKernen, Keerpunt '74 en Partij Samenwerking weigerden die echter te steunen.

Verantwoordelijk wethouder Wim Quirijnen maakte gisteravond duidelijk dat het college geen andere keuze had dan WSG toe te staan de gelden te gebruiken. "Anders was de kans groot geweest dat de woningcorporatie failliet was gegaan."

Maar daarmee wilde het college zichzelf niet vrijpleiten, zo maakte burgemeester Matthieu Meijer duidelijk. "Wij hebben ons vrijheden gepermitteerd die niet kunnen. En die er niet waren gezien het besluit van de gemeenteraad. Wij zijn ons daar terdege van bewust. Het spijt me. U had eerder geïnformeerd moeten zijn, in maart 2010 al. Ik neem mezelf dat kwalijk."

Meijer zegde toe alles op een rijtje te zetten om een raadsenquête mogelijk te maken.

In de tweede termijn dienden GroenLinks, SP en VVD een motie van wantrouwen in tegen de burgemeester. In hun optie was hij als voorzitter van de raad en als lid van het college verantwoordelijk en had hij aan de bel moeten trekken. Zij stonden in die opvatting echter alleen.

donderdag, december 01, 2011

Off topic: Bisdom straft samenwonende priester (81) na ruim veertig jaar

EINDHOVEn - Priester Jan Peijnenburg kan een brief van het bisdom Den Bosch verwachten waarin staat dat hij geen priesterlijke taken meer mag uitvoeren.

Dat heeft een woordvoerder van het bisdom donderdag desgevraagd gezegd. De 81-jarige Peijnenburg woont al ruim veertig jaar samen met Threes van Dijck (85). Onlangs liet het bisdom het paar weten dat vóór 1 december een einde aan deze situatie moest komen. Zoniet, dan zou Peijnenburg als priester gesuspendeerd worden.

"Dat hebben we eerder al per brief aangekondigd en gaan we nu per brief nog eens bevestigen", aldus de woordvoerder. Peijnenburg en Van Dijck laten weten dat ze de brief rustig afwachten. Intussen wordt onderzocht of gerechtelijke stappen mogelijk zijn tegen het besluit.

Peijnenburg: "We willen daarmee onderzoeken hoe het kerkelijk recht zich eigenlijk verhoudt ten opzichte van het gewone recht." Het paar is altijd eerlijk geweest over hun relatie. Dat het bisdom nu pas ingrijpt heeft te maken met een recente reeks publicaties waarin het stel zich kritisch uitlaat over het celibaat. Ze wilden daarmee een discussie aanzwengelen over de conservatieve wind die momenteel door het bisdom waait.

Bron: Brabants Dagblad

Luuk Broos stapelt in Kaatsheuvel sinasappels

KAATSHEUVEL - Drieënveertigduizendzeshonderdtachtig champagneglazen vullen: 43.680 dus. Dat wereldrecord staat op naam van Luuk Broos. De eigenaar van partycentrum Chalet Fontaine staat komende zondag voor een nieuwe uitdaging: in Albert Heijn Kaatsheuvel doet hij een recordpoging sinasappelen stapelen.


Om half tien legt de vertrekkende wethouder Jacques Broeders samen met enkele verstandelijk gehandicapten de eerste sinasappel, tegen half vijf moet de recordpoging voltrokken zijn.

"Het moet een grote happening worden", zegt een enthousiaste Luuk Broos. "We doen het ook voor de jeugdopleiding van voetbalvereniging DESK en voor de Stichting Verstandelijk Gehandicapten Kaatsheuvel-Midden Brabant."

De bedoeling is dat hete stapelen van sinasappelen maar liefst 30.000 euro op zal leveren. Daartoe moeten er in de supermarkt, die tien jaar bestaat, sinasappelen worden verkocht, al of niet geperst.

"Er zijn er honderdduizend besteld", zegt Ben van Beers, bestuurslid van DESK. "Die komen met een speciale vrachtwagencombinatie uit Zuid-Spanje, vers geplukt."

Vervuiling Loonse grond tegenvaller

LOON OP ZAND – Het bouwproject Willibrordushof in Loon op Zand loopt vertraging op door ‘ernstige bodemverontreiniging’. Het werk bij de locatie aan de Willibrordus-s­traat ligt tijdelijk stil, nadat as­best, chroom en minerale olie in de grond is aangetroffen. Maandag begint de sanering van het terrein. Deze klus duurt enkele weken. Vol­gens de gemeente hoeven omwo­nenden zich geen zorgen te ma­ken over hun gezondheid.

„We zijn onaangenaam verrast door de vervuiling”, aldus wethou­der Ruud van Eijkeren (Pro3). Bij eerdere onderzoeken was het pro­bleem namelijk niet aan het licht gekomen.

Woningbouwcorporatie Casade en Cofier Projectontwikkeling wil­len al een tijd woningen bouwen op het voormalige fabrieksterrein van leerlooierij Baeten-Michielsen aan de Willibrordusstraat. Het plan behelst de bouw van tien huurwoningen, negen Koopgarant­woningen voor starters en 16 ( huur) appartementen met lift voor senioren. Het bouwproject kent een lange voorgeschiedenis door tijdrovende procedures en verzet vanuit de buurt. Eerder dit jaar zijn de voorbereidende werk­zaamheden voor de bouw dan toch van start gegaan. Tijdens dit werk is de verontreiniging ont­dekt. De aannemer stuitte op een ‘olie-achtige substantie’, waarna het hele terrein is onderzocht. Vooral de vondst van asbest is een forse tegenvaller. Het gaat hier om een ‘ernstig geval van bodemver­ontreiniging.’ Op enkele plaatsen moet de bodem tot een meter diep worden gesaneerd. Ook de aangetroffen chroom en minerale olie moeten meteen worden opge­ruimd, al is hierbij geen sprake van ernstige bodemvervuiling.

Raadslid Jan Brekelmans (Lijst Loon op Zand) vroeg dinsdaga­vond aandacht voor de zaak bij de commissie Fysieke Omgeving en Milieu. „ De bewoners zijn veront­rust over de mogelijke verontreini­gingen van de bouwgrond”, liet hij weten. Volgens de gemeente ont­staat er geen gevaar voor de ge­zondheid van omwonenden, om­dat de grond veilig en via strenge regels wordt gesaneerd. De provin­cie heeft zich inmiddels over het plan van aanpak gebogen.

Casade blijft er naar streven om be­gin volgend jaar met de bouw van Willibrordushof te beginnen. De woningen gaan binnenkort in de verkoop.

De kosten van de sanering zijn nog niet bekend. De gemeente Loon op Zand en Casade zijn nog in overleg over de vraag wie de sa­nering van het terrein zal moeten betalen.